การแจ้งการเสียชีวิต

หากบุคคลสัญชาติไทยเสียชีวิตในประเทศเดนมาร์ก ญาติพี่น้องหรือเพื่อนควรมาแจ้งการเสียชีวิตของบุคคลนั้นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกมรณบัตรไทยให้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด และนำมรณบัตรดังกล่าวไปแจ้งการเสียชีวิตต่อหน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่น
กรุณานำเอกสารต้นฉบับต่อไปนี้ พร้อมสำเนาจำนวน 3 ชุด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คือ

  1. หนังสือเดินทางไทย หรือบัตรประจำตัวประชาชนไทยของผู้เสียชีวิต (ต้นฉบับ)
  2. มรณบัตรซึ่งออกโดยทางการเดนมาร์ก (ต้นฉบับ)
  3. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวซึ่งยังมีอายุใช้การได้ของผู้แจ้งขอใบมรณบัตร (ต้นฉบับ)
  4. คำร้องนิติกรณ์ขอมรณบัตร | ดาวน์โหลด | (ชื่อและตัวสะกดของผู้เสียชีวิตในใบมรณบัตรซึ่งออกโดยทางการเดนมาร์กจะต้องตรงกับเอกสารไทย)
  5. รายละเอียดที่อยู่ผู้เสียชีวิตตามทะเบียนบ้านในประเทศไทย
  6. ใบคำร้องขอจดทะเบียนคนตาย | าวน์โหลด |
  7. ใบแจ้งการเสียชีวิต ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว | ดาวน์โหลด |

**ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม**

________________________________________________________________

กรุณาติดต่อขอนัดก่อนเพื่อความสะดวก และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน (ฝ่ายกงสุล)
โทรศัพท์ +45 39 62 50 10 กด 1 ระหว่างเวลา 13.00-15.45 น.
แฟกซ์ +45 39 96 50 59 อีเมล์ passport@thaiembassy.dk หรือ visa@thaiembassy.dk

Print Friendly