ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ เกาะกรีนแลนด์

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

ที่ ๔/๒๕๖๕

เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ เกาะกรีนแลนด์

———————————-

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน มีกำหนดจะดำเนินโครงการให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ เกาะกรีนแลนด์ ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการทำหนังสือเดินทาง การทำนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร์/ทะเบียนครอบครัว และการให้คำปรึกษาด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรม Hans Egede ที่อยู่ Aqqusinersuaq, Nuuk 3900 กรีนแลนด์

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเชิญชวนคนไทยที่ประสงค์จะรับบริการกงสุลสัญจร
กรุณาจองเวลาล่วงหน้าทางออนไลน์ที่ https://thaiembassyconsulargreenland.setmore.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หรือจนกว่าจะเต็ม

ทั้งนี้ ข้อมูลการเตรียมเอกสารปรากฏตามเอกสารแนบและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ consular@thaiembassy.dk

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

   ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

การเตรียมเอกสำหรับติดต่องานด้านกงสุลต่าง ๆ

 • การทำหนังสือเดินทาง

๑.๑ หนังสือเดินทางธรรมดา

      บุคคลทั่วไปอายุเกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์

 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
 • บัตรประจำตัวหรือบัตรรับรองหลักฐานถิ่นพำนักในเดนมาร์ก/กรีนแลนด์
 • หนังสือแจ้งความฉบับภาษาอังกฤษ (ในกรณีหนังสือเดินทางหาย)

ผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์)

เอกสารของผู้เยาว์

 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
 • บัตรประจำตัวหรือบัตรรับรองหลักฐานถิ่นพำนักในเดนมาร์ก/กรีนแลนด์
 • สูติบัตรไทย
 • หนังสือแจ้งความฉบับภาษาอังกฤษ (ในกรณีหนังสือเดินทางหาย)

เอกสารของมารดาและบิดา

 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
 • บัตรประจำตัวหรือบัตรรับรองหลักฐานถิ่นพำนักในเดนมาร์ก/กรีนแลนด์
 • ใบทะเบียนสมรส (คร. ๒)
 • ใบปกครองบุตรเพียงฝ่ายเดียว (ปค. ๑๔) หรือใบทะเบียนหย่า (คร. ๖) (ในกรณีแยกกันอยู่หรือหย่าร้าง)

๑.๒ หนังสือเดินทางฉุกเฉิน  ผู้ที่ประสงค์จะขอทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

บุคคลทั่วไปอายุเกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์

 • หนังสือเดินทางเล่มเดิมพร้อมสำเนา
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนา
 • บัตรประจำตัวหรือบัตรรับรองหลักฐานถิ่นพำนักในเดนมาร์ก/กรีนแลนด์
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน
 • รูปถ่ายสี ขนาด ๒ x ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ
 • สำเนาหนังสือแจ้งความฉบับภาษาอังกฤษ (ในกรณีหนังสือเดินทางหาย)

ผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์)

เอกสารของผู้เยาว์

 • หนังสือเดินทางเล่มเดิมพร้อมสำเนา
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนา
 • บัตรประจำตัวหรือบัตรรับรองหลักฐานถิ่นพำนักในเดนมาร์ก/กรีนแลนด์
 • สำเนาสูติบัตรไทย
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน
 • รูปถ่ายสี ขนาด ๒ x ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ
 • สำเนาหนังสือแจ้งความฉบับภาษาอังกฤษ (ในกรณีหนังสือเดินทางหาย)

เอกสารของมารดาและบิดา

 • หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนา
 • บัตรประจำตัวหรือบัตรรับรองหลักฐานถิ่นพำนักในเดนมาร์ก/กรีนแลนด์
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส (คร. ๒)
 • สำเนาใบปกครองบุตรเพียงฝ่ายเดียว (ปค. ๑๔) หรือสำเนาใบทะเบียนหย่า (คร. ๖) (ในกรณีแยกกันอยู่หรือหย่าร้าง)
 • การทำนิติกรณ์

การขอรับรองเอกสาร

 • เอกสารต้นฉบับที่ผ่านการรับรองลายมือชื่อจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก/กรีนแลนด์ พร้อมสำเนา ๑ ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
 • บัตรประจำตัวหรือบัตรรับรองหลักฐานถิ่นพำนักในเดนมาร์ก/กรีนแลนด์

การมอบอำนาจ

 • หนังสือมอบอำนาจ (สามารถรับได้จากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนา
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนา
 • บัตรประจำตัวหรือบัตรรับรองหลักฐานถิ่นพำนักในเดนมาร์ก/กรีนแลนด์
 • สำเนาโฉนดที่ดินในกรณีที่ทำหนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับที่ดิน
 • ทะเบียนราษฎร์

การแจ้งเกิด

 • ใบแจ้งเกิดเด็กแบบสองภาษาที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก/กรีนแลนด์ พร้อมสำเนา
 • สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดากับมารดา หรือ สำเนาคำพิพากษาหย่าที่มีผลบังคับใช้แล้ว หรือ สำเนาหนังสือรับรองบุตร
 • บัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางตัวจริงของบิดาและมารดาที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนา
 • บัตรประจำตัวหรือบัตรรับรองหลักฐานถิ่นพำนักในเดนมาร์ก/กรีนแลนด์ของบิดาและมารดา
 • ใบแจ้งเกิดที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว (สามารถรับได้จากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
 • คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิดที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว (สามารถรับได้จากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีบิดา มารดา หรือเด็กเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)

การแจ้งเสียชีวิต

เอกสารของผู้เสียชีวิต

 • สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชนไทย บัตรประจำตัวหรือบัตรรับรองหลักฐานถิ่นพำนักในเดนมาร์ก/กรีนแลนด์ และสำเนาทะเบียนบ้านไทย
 • หลักฐานการเสียชีวิตซึ่งออกโดยหน่วยงานของเดนมาร์ก/กรีนแลนด์ฉบับภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก/กรีนแลนด์ พร้อมสำเนา
 • สำเนาเอกสารการแจ้งการเสียชีวิตของหน่วยงานเดนมาร์ก/กรีนแลนด์ที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุรายละเอียดการเสียชีวิต
 • สำเนาเอกสารการฌาปนกิจจากหน่วยงานของเดนมาร์ก/กรีนแลนด์ (หากมี)

เอกสารของผู้แจ้ง

 • สำเนาหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ บัตรประจำตัวหรือบัตรรับรองหลักฐานถิ่นพำนักในเดนมาร์ก/กรีนแลนด์ และสำเนาทะเบียนบ้านไทย
 • ใบแจ้งการเสียชีวิตที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว (สามารถรับได้จากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
 • คำร้องขอจดทะเบียนการเสียชีวิตที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว (สามารถรับได้จากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือเดินทาง
 • หนังสือเดินทางธรรมดา ๑๐ ปี ๓๘๐ โครนเดนมาร์ก/เล่ม (เงินสด)
 • หนังสือเดินทางธรรมดา ๕ ปี ๒๕๐ โครนเดนมาร์ก/เล่ม (เงินสด)
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางฉุกเฉิน ๘๐ โครนเดนมาร์ก/เล่ม (เงินสด)
 • ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรณ์ ๑๒๐ โครนเดนมาร์ก/ฉบับ (เงินสด)

หมายเหตุ   ๑. รับชำระค่าธรรมเนียมเฉพาะเงินสดเท่านั้น

               ๒. กรุณาเตรียมเงินสดให้พอดีกับค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ

               ๓. ไม่มีบริการถ่ายเอกสาร กรุณาเตรียมเอกสารต่าง ๆ มาให้ครบถ้วน

———————————-

Print Friendly, PDF & Email
 • ประกาศกงสุลสัญจร-กรีนแลนด์

About Munchuta