Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72 Warning: Undefined variable $url in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 365

ประกาศเรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้งและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72

Slide1

ประกาศเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง

และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

* * * *

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ และข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศกำหนด วัน เวลา ที่เลือกตั้งและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ดังนี้

๑. วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง กำหนดให้เป็นการลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์

๒. ระยะเวลาในการลงคะแนนเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกำหนดให้ส่งบัตรเลือกตั้งถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

                                    นางสาววิมล คิดชอบ

                                    เอกอัครราชทูต

Print Friendly, PDF & Email
Web Design BangladeshBangladesh Online Market