#ไม่เอาอย่าทำ!!! เขียน ขีดฆ่า แสตมป์ลายการ์ตูนลงในหนังสือเดินทาง จะถูกปฏิเสธการเข้าประเทศต่างๆ นะครับ #กรมการกงสุล #ทุกแห่งหนเราดูแล

Print Friendly