มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

1. คนไทยและคนต่างชาติในเดนมาร์กที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยมีสิทธ์ได้รับการยกเว้นการกักตัว หากเข้าเงื่อนไข

1.1 ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบถ้วน มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง #และ

1.2 ต้องพำนักอยู่ในประเทศที่ได้รับการยกเว้นติดต่อกันมาแล้ว 21 วัน (ยกเว้นคนไทยหรือคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยที่เดินทางมาเป็นการชั่วคราว ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดนมาร์กหรือลิทัวเนียครบ 21 วัน แต่จะต้องไม่ได้แวะหรือไปพำนักที่ประเทศอื่นนอกเหนือจาก 46 ประเทศที่ได้รับการยกเว้นกักตัว ก่อนเดินทางกลับไทย) 

2. หากเข้าเงื่อนไขตามข้อ 1 ผู้เดินทางต้องดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้ 

2.1 จองและจ่ายค่าห้องพักที่โรงแรม SHA+ หรือ Alternative Quarantine (AQ) 1 คืน

2.2 ต้องใช้ผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนขึ้นเครื่อง

2.3 คนไทยไม่ต้องมีประกันสุขภาพ (แต่ต่างชาติต้องใช้ประกันสุขภาพวงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 USD)

2.4 ต้องตรวจโควิด-19 ในวันแรกที่เดินทางถึงไทย และต้องรอที่โรงแรม SHA+ หรือ AQ จนกว่าจะได้รับแจ้งผลตรวจเป็นลบ เมื่อได้รับผลตรวจเป็นลบสามารถเดินทางไปพื้นที่/จังหวัดอื่นได้

3. ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป จะยกเลิกระบบการลงทะเบียนเพื่อขอ Certificate of Entry (CoE) โดยจะใช้ระบบใหม่คือ Thailand Pass ซึ่งจะสะดวกและรวดเร็วกว่าเดิมมาทดแทน โดยผู้เดินทางต้องลงทะเบียนทาง https://tp.consular.go.th/ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท่านจะได้รับ Thailand Pass QR code เพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย

ทั้งนี้ ระบบ Thailand Pass จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1- 8 พฤศจิกายน 2564 ยังคงลงทะเบียนทาง coethailand.mfa.go.th เพื่อขอรับ Certificate of Entry (COE) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ส่วน CoE ที่สถานทูตได้ออกให้แล้วยังสามารถใช้ได้ โดยผู้เดินทางสามารถติดต่อโรงแรม AQ โดยตรงเพื่อขอรับคืนเงินค่าที่พักหลังจากคืนแรก

********

Print Friendly, PDF & Email

About nui