FAQ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริการด้านกงสุล

 1. จองเวลาทำหนังสือเดินทางผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.qpassport.in.th อย่างไร?

ตอบ เริ่มจากการสมัครสมาชิกโดยการใช้อีเมล์ที่ใช้การได้ของตนเอง และสร้างบัญชีขึ้นมาใหม่ พร้อมกับสร้างพาสเวิร์ด  ที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ เลขสี่หลัก และตัวอักษรพิเศษเช่น * / ! ”@ ทั้งนี้ ขอให้ศึกษาทุกบรรทัดอย่างละเอียดรอบคอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดเท่านั้น โดยมีข้อควรระวัง ได้แก่

 • ใส่ข้อมูลหมายเลขโทรประเทศและที่อยู่ประเทศเดนมาร์กเท่านั้น ไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์/ที่อยู่ประเทศไทย
 • เมื่อยืนยันข้อมูลสำเร็จ ต้องเข้าไปเช็คอีเมล์ที่ใช้ในการสร้างบัญชี และทำการ activate บัญชี มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถเข้าไปล๊อกอินและใส่พาสเวิร์ดที่สร้างไว้ได้ หากไม่มีการยืนยันอีเมล์ก่อน
 • หากบัตรประชาชนหมดอายุ สามารถทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่?

ตอบ สามารถทำได้ เพราะต้องการเป็นหลักฐานแสดงว่า ตัวผู้ร้องได้เข้าชื่อในระบบทะเบียนราษฎร์แล้วเท่านั้น

 • สามารถทำบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางพร้อมกันได้หรือไม่?

ตอบ หากสามารถจองคิวผ่านระบบออนไลน์ เพื่อทำบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูต (สอท.)  ได้ในวันเดียวกัน ก็สามาถดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันเดียวกันได้ อย่างไรก็ดี สอท. ไม่สามารถให้บริการจัดทำ บัตรประชาชนในระหว่างกงสุลสัญจรได้ เนื่องจากข้อจำกัดของระบบ

 • หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานน้อยกว่าหกเดือนสามารถเดินทางกลับไทยได้หรือไม่?

ตอบ ตามหลักสากล หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่าหกเดือน ในกรณีที่เดินทางกลับประเทศไทยกับ   สายการบินไทย ขอให้ท่านติดต่อสายการบินโดยตรง และชี้แจง/แจ้งสายการบินเพื่อการพิจารณา

 • ในการทำหนังสือเดินทางต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ตอบ

 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบ Opholdstilladelse
 • เงินสด 380 โครนสำหรับหนังสือเดินทาง 10 ปี หรือเงินสด 250 โครน สำหรับหนังสือเดินทาง 5 ปี (ผู้เยาว์อายุไม่เกิน 20 ปี)
 • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม อาทิ สูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ ในกรณีที่เด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้ปกครองคนเดียว จำเป็นต้องแสดงใบปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ไม่เช่นนั้นผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายจะต้องมาแสดงตัวพร้อมกันทั้งคู่และเซ็นยินยอม
 • ไม่เคยทำบัตรประชาชนไทยมาก่อน สามารถทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่?

ตอบ หากผู้ร้องที่ต้องการทำหนังสือเดินทางไทย มีอายุเกิน 20 ปี และไม่เคยทำบัตรประชาชนไทยที่ประเทศไทยมาก่อน ตามระเบียบปัจจุบัน จะไม่สามารถทำหนังสือเดินทางไทยที่ สอท. ได้ แต่ สอท. สามารถออกเอกสารเดินทางฉุกเฉินที่มีอายุการใช้งานหนึ่งเดือน เพื่อเดินทางกลับไทยและไปดำเนินการทำบัตรประชาชนไทยที่เขต/อำเภอต่อไป ทั้งนี้ ผู้ร้องที่ประสงค์จะขอรับเอกสารเดินทางฉุกเฉิน ต้องแสดงบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทย และหนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี) เพื่อประกอบการดำเนินการ

 • การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารต้องทำเมื่อไหร่

ตอบ การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารจะสามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้ไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินกับสัสดีที่เขต/อำเภอ ที่ประเทศไทย เพื่อรับใบ ส.ด. 9 และจดหมายเรียกเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ผู้ร้อง/ผู้ปกครองของผู้ร้อง ต้องนำเอกสารดังกล่าวมายื่นขอผ่อนผันฯ ที่ สอท. ก่อนเดือนเมษายนของทุกปี โดยจะสามารถดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่กำลังศึกษาต่อเท่านั้น

 • การเปลี่ยนนามสกุลตามสามี เนื่องจากจดทะเบียนสมรสที่เดนมาร์ก ต้องดำเนินการอย่างไร?

ตอบ สอท. ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ได้ แต่สามารถรับรองทะเบียนสมรสเดนมาร์กได้ ทั้งนี้ ก่อนจะนำทะเบียนสมรสเดนมาร์กมาขอรับรองที่ สอท. นั้น ขอให้นำทะเบียนสมรสเดนมาร์กฉบับจริงที่เป็นสองภาษา (เดนมาร์ก/อังกฤษ) ไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก (Udenrigsministeret) และหลังจากนั้น ให้จองเวลากับ สอท. เพื่อเข้ามารับรองทะเบียนสมรส พร้อมค่าธรรมเนียม 120 โครน (เงินสดเท่านั้น) เอกสารดังกล่าวจะมีอายุการใช้งาน 3 เดือน ดังนั้น ผู้ร้องจะต้องเดินทางไปประเทศไทยเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องภายใน 3 เดือน โดยนำเอกสารไปทำการแปลเป็นภาษาไทยและรับรองที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ หลังจากนั้น จึงจะสามารถนำทะเบียนสมรสเดนมาร์กที่ได้รับการรับรองจากทั้งกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก สอท. และกรมการกงสุล ไปที่เขต/ที่ว่าการอำเภอ ในจังหวัดของท่าน และทำการเปลี่ยนสถานะทางครอบครัว และสามารถแจ้งให้นายทะเบียนเปลี่ยนนามสกุลตามคู่สมรสและทำบัตรประชาชนใหม่ได้ทันที

 •  แจ้งเกิดบุตรแล้วไม่ได้นำชื่อเข้าทะเบียนบ้าน สามารถทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่?

ตอบ สอท. สามารถออกหนังสือเดินทางเล่มแรกให้บุตรที่ทำการแจ้งเกิดที่ สอท. ได้ แต่ภายหลังจากที่ออกเล่มแรกแล้ว ต้องนำชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านที่ประเทศไทยก่อน จึงจะสามารถทำหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 ให้บุตรได้

 1.  แจ้งเกิดย้อนหลังได้หรือไม่และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

ตอบ สามารถแจ้งเกิดย้อนหลังได้ ไม่จำกัดอายุ เอกสารที่ต้องนำมายื่นคือ  (1) ใบเกิดท้องถิ่นที่เป็นสองภาษา ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก (Udenrigsministeret) แล้ว (2) บัตรประชาชนไทยของบิดาหรือมารดา (ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทย) (3) หนังสือเดินทางของบิดาและมารดา (4) ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา ทั้งนี้ ส่วนคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิดและหนังสือสอบสวนย้อนหลัง สามารถกรอกที่ สอท. ได้ โดยมีค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร จำนวน 120 โครน (เงินสดเท่านั้น)    

 1.  โทรไม่ติดรอสายนานมาก สามารถติดต่อทางไหนได้อีก?

ตอบ เนื่องจากข้อสงสัย/ปัญหาด้านกงสุล บางปัญหามีความซับซ้อน และเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการตอบคำถามล่าสุด สอท. ได้ปรับเพิ่มคู่สายโทรศัพท์จาก 10 คู่สาย เป็น 16 คู่สาย เพื่อสามารถรองรับสายโทรเข้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดต่อสอบถามผ่าน Facebook Messenger ของ สอท. (https://www.facebook.com/rtecopenhagen) หรือที่อีเมล์ consular@thaiembassy.dk ได้อีกช่องทางหนึ่ง

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ Download

Print Friendly, PDF & Email

About nui