การยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศเดนมาร์กและไอซ์แลนด์

ปัจจุบันการขอการตรวจลงตราหรือวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีความสนใจจะเดินทางมาประเทศเดนมาร์กหรือไอซ์แลนด์เพื่อการท่องเที่ยว หรือเยี่ยมเยียนญาติมิตรดำเนินการโดยผ่านศูนย์รับคำร้อง

ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับท่องเที่ยว วีซ่าขอผ่านแดน และวีซ่าติดต่อธุรกิจในประเทศเดนมาร์กและประเทศไอซ์แลนด์ นั้น สามารถขอผ่านทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งดำเนินการโดย วีเอฟเอส (ประเทศไทย) ซึ่งทำหน้าที่รวมรวมคำร้องขอวีซ่าและเอกสารประกอบทั้งหมด ก่อนจะถูกส่งไปยังสถานทูตเดนมาร์กประจำกรุงเทพฯ เพื่อทำการประเมินเบื้องต้นก่อนอนุมัติ

สถานทูตฯ ขอแนะนำให้ท่านที่มีความสนใจจะยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดศึกษาข้อมูลการดำเนินการต่างๆ จากเว็บไซต์ของวีเอฟเอสได้โดยตรงที่ http://vfsglobal-denmark.com โดยควรศึกษาอย่างละเอียด เพื่อช่วยให้ท่านจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากหากท่านไปดำเนินการยื่นขอวีซ่าโดยที่เอกสารในการยื่นขอวีซ่าของท่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จะทำให้ท่านต้องเสียเวลา ใช้เวลากับกระบวนการนานมากขึ้น

เว็บไซต์ของวีเอฟเอสดังกล่าวชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการสมัครขอวีซ่าประเภทต่างๆ เช่น การขอวีซ่าท่องเที่ยว การขอวีซ่าทำงาน การขอวีซ่าเพื่อเยี่ยมญาติ เพื่อน หรือคู่สมรส การขอใบอนุญาตทำงาน และใบอนุญาตพักอาศัย รวมไปถึงวิธีการเตรียมเอกสาร ระยะเวลาดำเนินการ ข้อควรรู้เกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น

ท่านสามารยื่นคำร้องโดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.00 น. – 12.00 น. และระหว่างเวลา 13.00 น. – 15.00 น.  ที่

Danish Visa Application Centre

ตึก Alma Link Building

ชั้นที่ 12 ซอยชิดลม, ปทุมวัน กทม. 10330

สามารถโทรศัพท์ หรืออีเมล์สอบถามได้ที่ VFS Helpline number: +66 (0) 2 118 7006

VFS Helpline e-mail: info.dkth@vfshelpline.com

 

Print Friendly, PDF & Email