Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72 Warning: Undefined variable $image in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 401 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 401 Warning: Undefined array key 0 in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 378 Warning: Undefined variable $url in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 365

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

สถานเอกอัคคราชทูตขอแจ้งการดำเนินการกรณีการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของคนไทยในต่างประเทศที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลาที่มีการจัดเลือกตั้งในวันที่ 3 มีนาคม 2556 ดังนี้

  1. การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น โดยบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะแยกออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว. ซึ่งเป็นการเลือกตั้งระดับชาติ
  2. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพฯ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ให้กับกรุงเทพฯ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง 4) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมายกำหนด เช่น มิได้อยู่ระหว่างเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นต้น ดังนั้น หากคนไทยในต่างประเทศประสงค์ที่จะกลับมาใช้สิทธิฯ จะต้องมีคุณสมบัติข้างต้น
  3. บุคคลผู้ประสงค์ใช้สิทธิฯ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ได้ 2 ทาง คือ 1) ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ได้ที่ที่ว่าการอำเภอ หรือที่เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้ง 20 วัน และ 2) หนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นจะจัดส่งให้กับเจ้าบ้านในเขตเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้ง 15 วัน ทั้งนี้ หากไม่มีชื่อตนเองหรือมีชื่อเป็นผู้ไม่มีสิทธิฯ ให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอ ก่อนวันเลือกตั้ง 10 วัน
Print Friendly, PDF & Email
Web Design BangladeshBangladesh Online Market