สาธารณรัฐไอซ์แลนด์

สาธารณรัฐไอซ์แลนด์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง สาธารณรัฐไอซ์แลนด์เป็นเกาะอยู่ใต้เส้นอาร์กติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) ทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะกรีนแลนด์ทางทิศตะวันตกของนอร์เวย์และทางทิศเหนือของสกอตแลนด์
พื้นที่ 103,000 ตารางกิโลเมตรหรือ39,769 ตารางไมล์
ประชากร ประมาณ  320,000  (2556)
เมืองหลวงและเมืองสำคัญอื่นๆ  กรุงเรคยาวิก (Reykjavik)
ภาษา ไอซ์แลนดิก (Icelandic) เป็นภาษาราชการ
Time Zone .UTC + 0 เวลาช้ากว่าไทย 7 ชั่วโมง
ศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่ (93 %) นับถือศาสนาคริสต์ นิกาย Evangelical Lutheran Church
สกุลเงิน ใช้สกุลเงินโครนไอซ์แลนด์ (Icelandic Kronur – ISK) 1 โครนไอซ์แลนด์ ประมาณ 0.28 บาท (ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2556) บาท
วันชาติ
ระบบการเมือง ระบบประชาธิปไตย (สาธารณรัฐ) โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 เขต โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ (อยู่ในตำแหน่งวาระละ 4 ปีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง) และประธานาธิบดี จะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีขึ้นบริหารประเทศโดยรับผิดชอบอำนาจ บริหารร่วมกัน ส่วนอำนาจนิติบัญญัตินั้นมี Althingi (รัฐสภา) เป็นสภาเดียว ประกอบด้วยสมาชิกสภา 63 คน ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งวาระ 4 ปี
ประธานาธิบดี Mr. Olafur Ragnar Grimsson
นายกรัฐมนตรี Mr. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
รัฐมนตรีต่างประเทศ Mr. Gunnar Bragi Sveinsson

ดัชนีเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 11.11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
GDP ต่อหัว 40,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
อัตราการเจริญเติบโตของ(GDP)                            ร้อยละ 1.9
อัตราเงินเฟ้อ                                                         ร้อยละ 3.9
อัตราการว่างงาน                                                   ร้อยละ 4.5
ดุลการค้าระหว่างประเทศ                                     3.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
นำเข้า 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ส่งออก                                                           5.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประเทศนำเข้าที่สำคัญ                                         สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เดนมาร์ก นอรเวย์ เนเธอร์แลนด์
ประเทศส่งออกที่สำคัญ                                       สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก สหราชอาณาจักร ซาอุดิอาระเบีย นอรเวย์
สินค้านำเข้าที่สำคัญ                                           เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์อาหาร
สินค้าส่งออกทีสำคัญ                                    ปลา และผลิตภัณฑ์จากปลา อะลูมิเนียม

 

การเมืองการปกครอง

ไอซ์แลนด์ ได้รับเอกราชเมื่อปี 2452 แต่อยู่ภายใต้ราชวงศ์เดนมาร์ก (under the Danish crown) และต่อมาประชาชนไอซ์แลนด์ได้ลงคะแนนเสียงให้ไอซ์แลนด์เป็นสาธารณรัฐเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2487

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 ผลปรากฏว่า พรรค Independence ได้รับเสียงมากที่สุดโดยได้ที่นั่ง 21 ที่นั่ง โดยมี นาย Sigmundur Davíð Gunnlaugsson ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และนาย Gunnar Bragi Sveinsson ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เศรษฐกิจการค้า

สภาวะทางเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไอซ์แลนด์ดำเนินไปในลักษณะเช่นเดียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย คือ เป็นระบบทุนนิยม โดยมีระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมแม้กระทั่งสวัสดิการที่อยู่อาศัย การกระจายรายได้อย่างค่อนข้างเท่าเทียมกัน การให้ความสำคัญแก่การค้าเสรี และการมีอัตราการว่างงานที่ต่ำ

2. ไอซ์แลนด์ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจยุโรปรุนแรงในช่วงปี 2551 และกลายเป็นประเทศตะวันตกประเทศแรกที่เข้าขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF นับตั้งแต่ปี 2515 แต่เศรษฐกิจกลับฟื้นและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปลายปี 2553 ประชาชนเริ่มมีความมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น จับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการที่ทำขึ้นภายในประเทศมากขึ้น

3. ไอซ์แลนด์มีระดับมาตรฐานการครองชีพที่นับว่าสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลก แหล่งรายได้ที่สำคัญของไอซ์แลนด์ คือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประมง โดยประเทศที่เป็นเป้าหมายส่งออกที่สำคัญ ได้แก่      สหราชอาณาจักร เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและเดนมาร์ก ส่วนประเทศที่นำเข้าสินค้าจากไอซ์แลนด์ที่สำคัญ ได้แก่ เยอรมนี นอร์เวย์ สหราชอาณาจักร เดนมาร์ก ระบบเศรษฐกิจของไอซ์แลนด์จึงขึ้นอยู่กับการค้าระหว่างประเทศเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงราคาของการซื้อขายปลาระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ไอซ์แลนด์มีนโยบายสนับสนุนการส่งออกกระแสไฟฟ้าพลังน้ำและที่ได้รับความร้อนจากใต้ดิน (Geothermal and hydropower) ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะเป็นแหล่งที่มาของรายได้เข้าประเทศที่สำคัญอีกสาขาหนึ่ง

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐไอซ์แลนด์

ความสัมพันธ์ทางการทูต

– ไอซ์แลนด์กับไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2518 โดยฝ่ายไทยได้มอบหมายให้ไอซ์แลนด์อยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน และมีนาย Kjartan Borg เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำประเทศไอซ์แลนด์ด้วย

– สำหรับไอซ์แลนด์ได้แต่งตั้งให้นาย Stefan Skjaidarson เอกอัครราชทูตไอซ์แลนด์ ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไอซ์แลนด์ประจำประเทศไทย และมีนายชำนาญ วีรวรรณ เป็น กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไอซ์แลนด์ประจำประเทศไทย และนาย Poul Weber เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ตั้งแต่ปี 2540

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ ในปี 2556 การค้ารวมระหว่างไทยกับไอซ์แลนด์มีมูลค่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2) ไทยส่งออก 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 8.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้า 2.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

– สินค้าส่งออกสำคัญของไทย คือ ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี และอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ สิ่งปรุงรสอาหาร เป็นต้น – สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป และกึ่งสำเร็จรูป เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ นมและผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น

การท่องเที่ยว ในปี 2556 มีชาวไอซ์แลนด์เดินทางมาไทย 3,812 คน (ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 22.28)
ชุมชนชาวไทยในไอซ์แลนด์ มีชาวไทยอาศัยอยู่ในไอซ์แลนด์ประมาณ 1,062 คน ส่วนใหญ่จะเป็นสตรีไทยที่สมรสกับชาวไอซ์แลนด์ ซึ่งประกอบอาชีพแม่บ้านและรับจ้าง (แรงงานไทยส่วนใหญ่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปลา) ขณะนี้มีวัดไทย 1 แห่ง

การแลกเปลี่ยนการเยือน

ฝ่ายไอซ์แลนด์

– วันที่ 27- 31 มกราคม 2542 นาย Halldor Asgrimsson รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ พร้อมคณะภาคเอกชน 24 คนเยือนไทย โดยเป็นแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2542

– วันที่ 10 เมษายน 2545 นาย Olafur Egilsson เอกอัครราชทูตไอซ์แลนด์ประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง เดินทางมาเยือนไทย

– วันที่ 1-3 ตุลาคม 2546 นาย Olafur Egilsson เอกอัครราชทูตไอซ์แลนด์ประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงเรคยาวิก เดินทางมาเยือนไทย

– วันที่ 4-12 ธันวาคม 2547 นาย Olafur Egilsson เอกอัครราชทูตไอซ์แลนด์ประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงเรคยาวิก เดินทางมาเยือนไทย เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

– วันที่ 10 มกราคม 2548 เอกอัครราชทูต Gretar Mar Sigurosson อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ พร้อมคณะ ในฐานะหัวหน้าผู้แทนการเจรจาของสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) เยือนไทยเพื่อเจรจาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำความตกลง เขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปกับทางการไทย

– วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2548 นาย David Gunnarsson ปลัดกระทรวงและประธานคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก (Permanent Secretary and Chairman of the Executive Board of the World Health Organization) เยือนไทย เพื่อเข้าร่วมประชุม The Health Aspects of the Tsunami Disater in Asia ทจ.ภูเก็ต และได้พบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ฝ่ายไทย

– เดือนมิถุนายน 2539 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือนไอซ์แลนด์ เป็นการส่วนพระองค์

– วันที่ 16-21 กรกฎาคม 2546 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง (นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล) และคณะ เยือนไอซ์แลนด์

– วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2548 นายเกริกไกร จีระแพทย์ หัวหน้าคณะ ผู้แทนไทยในการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) เยือนไอซ์แลนด์ เพื่อเจรจาเรื่อง FTA ระหว่างไทยกับ EFTA (Exploratory Meeting)

 

——————————————–

สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน สถานะวันที่ 9 พ.ค. 2557

 

 

Print Friendly