ทะเบียนราษฏร์ Registration Archive

 • ขั้นตอนในการเปลี่ยนนามสกุลในบัตรประชาชน มีดังนี้ 1. ( Legalisation ) นำทะเบียนสมรส ที่ผ่านการประทับตรารับรองแล้ว ไปที่สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก เพื่อขอแปลและประทับตรารับรองคำแปล แล้วนำไปแสดงต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอเปลี่ยนนามสกุลในบัตรประชาชนไทย จึงจะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนนามสกุลหลังการแต่งงานที่สมบูรณ์ 2. ทะเบียนสมรสของเดนมาร์กฉบับภาษาอังกฤษ จะต้องผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก Udenrigsministeriet, Legaliseringskontoret, Asiatisk Plads 2, 1448 Kbh. K. Tel.: 33 92 01 18 3. ทะเบียนสมรส ดังกล่าวจะต้องผ่านการประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ณ […]

  การเปลี่ยนนามสกุลในบัตรประชาชนหลังการแต่งงาน

  ขั้นตอนในการเปลี่ยนนามสกุลในบัตรประชาชน มีดังนี้ 1. ( Legalisation ) นำทะเบียนสมรส ที่ผ่านการประทับตรารับรองแล้ว ไปที่สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก เพื่อขอแปลและประทับตรารับรองคำแปล แล้วนำไปแสดงต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอเปลี่ยนนามสกุลในบัตรประชาชนไทย จึงจะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนนามสกุลหลังการแต่งงานที่สมบูรณ์ 2. ทะเบียนสมรสของเดนมาร์กฉบับภาษาอังกฤษ จะต้องผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก Udenrigsministeriet, Legaliseringskontoret, Asiatisk Plads 2, 1448 Kbh. K. Tel.: 33 92 01 18 3. ทะเบียนสมรส ดังกล่าวจะต้องผ่านการประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ณ […]

  Continue Reading...

 • ชาวเดนมาร์กที่มีภูมิลำเนาในประเทศเดนมาร์กประสงค์จะรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรม (ไม่ว่าจะเป็นเด็กจากบ้านเด็กกำพร้า หรือ เด็กที่เป็นลูกติดของคู่สมรสตนเอง หรือ เด็กที่เป็นหลานของคู่สมรสตนเอง) ต้องยื่นคำขอต่อศูนย์ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ( Adoption Center) หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่รัฐบาลของประเทศเดนมาร์กแต่งตั้งให้ดำเนินการเพื่อให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเท่านั้น และขอให้ศูนย์ดังกล่าวเป็นผู้ติดต่อกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อขอให้ดำเนินการพิจารณาอนุมัติ หรือยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบด้วยตัวเอง ตามที่อยู่ดังนี้ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (Child Adoption Centre) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 255 ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. (+66) […]

  การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

  ชาวเดนมาร์กที่มีภูมิลำเนาในประเทศเดนมาร์กประสงค์จะรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรม (ไม่ว่าจะเป็นเด็กจากบ้านเด็กกำพร้า หรือ เด็กที่เป็นลูกติดของคู่สมรสตนเอง หรือ เด็กที่เป็นหลานของคู่สมรสตนเอง) ต้องยื่นคำขอต่อศูนย์ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ( Adoption Center) หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่รัฐบาลของประเทศเดนมาร์กแต่งตั้งให้ดำเนินการเพื่อให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเท่านั้น และขอให้ศูนย์ดังกล่าวเป็นผู้ติดต่อกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อขอให้ดำเนินการพิจารณาอนุมัติ หรือยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบด้วยตัวเอง ตามที่อยู่ดังนี้ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (Child Adoption Centre) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 255 ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. (+66) […]

  Continue Reading...

 • สถานเอกอัครราชทูตฯ รับจดทะเบียนหย่าเฉพาะ คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยเท่านั้น การขอจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการหย่า โดยความยินยอมสมัครใจของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น การขอจดทะเบียนหย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องไปติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากการจดทะเบียนหย่านั้น ผู้ร้องขอจดทะเบียนหย่าต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน และพยานสองคน คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนหย่า  (ผู้ร้องขอจดทะเบียนหย่าทั้งสองฝ่าย แสดงความยินยอมที่จะจดทะเบียนหย่า) เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนหย่า ผู้ยื่นคำร้องทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ต้องยื่นเอกสารเหมือนกัน ดังนี้ คำร้องขอนิติกรณ์ | ดาวน์โหลด | คำร้องขอจดทะเบียนหย่า และบันทึกคำสอบสวน | ดาวน์โหลด | ทะเบียนสมรสตัวจริง ของทั้งสองฝ่าย หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา คนละ […]

  การจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทย ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

  สถานเอกอัครราชทูตฯ รับจดทะเบียนหย่าเฉพาะ คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยเท่านั้น การขอจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการหย่า โดยความยินยอมสมัครใจของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น การขอจดทะเบียนหย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องไปติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากการจดทะเบียนหย่านั้น ผู้ร้องขอจดทะเบียนหย่าต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน และพยานสองคน คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนหย่า  (ผู้ร้องขอจดทะเบียนหย่าทั้งสองฝ่าย แสดงความยินยอมที่จะจดทะเบียนหย่า) เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนหย่า ผู้ยื่นคำร้องทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ต้องยื่นเอกสารเหมือนกัน ดังนี้ คำร้องขอนิติกรณ์ | ดาวน์โหลด | คำร้องขอจดทะเบียนหย่า และบันทึกคำสอบสวน | ดาวน์โหลด | ทะเบียนสมรสตัวจริง ของทั้งสองฝ่าย หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา คนละ […]

  Continue Reading...

 • การจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะกระทำได้เฉพาะการจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทย หรือระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติ และเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย การจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูต ณ โคเปนเฮเกน มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย แต่ไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฏหมายเดนมาร์ก การขอจดทะเบียนสมรส คู่สมรสทั้งสองฝ่ายต้องไปติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากการจดทะเบียนสมรสนั้น คู่สมรสต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน และพยานสองคน คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส ชายหรือหญิงต้องมีสัญชาติไทย จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย กรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสได้ ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง […]

  การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

  การจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะกระทำได้เฉพาะการจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทย หรือระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติ และเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย การจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูต ณ โคเปนเฮเกน มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย แต่ไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฏหมายเดนมาร์ก การขอจดทะเบียนสมรส คู่สมรสทั้งสองฝ่ายต้องไปติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากการจดทะเบียนสมรสนั้น คู่สมรสต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน และพยานสองคน คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส ชายหรือหญิงต้องมีสัญชาติไทย จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย กรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสได้ ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง […]

  Continue Reading...

 • หากบุคคลสัญชาติไทยเสียชีวิตในประเทศเดนมาร์ก ญาติพี่น้องหรือเพื่อนควรมาแจ้งการเสียชีวิตของบุคคลนั้นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกมรณบัตรไทยให้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด และนำมรณบัตรดังกล่าวไปแจ้งการเสียชีวิตต่อหน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่น กรุณานำเอกสารต้นฉบับต่อไปนี้ พร้อมสำเนาจำนวน 3 ชุด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คือ หนังสือเดินทางไทย หรือบัตรประจำตัวประชาชนไทยของผู้เสียชีวิต (ต้นฉบับ) มรณบัตรซึ่งออกโดยทางการเดนมาร์ก (ต้นฉบับ) หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวซึ่งยังมีอายุใช้การได้ของผู้แจ้งขอใบมรณบัตร (ต้นฉบับ) คำร้องนิติกรณ์ขอมรณบัตร | ดาวน์โหลด | (ชื่อและตัวสะกดของผู้เสียชีวิตในใบมรณบัตรซึ่งออกโดยทางการเดนมาร์กจะต้องตรงกับเอกสารไทย) รายละเอียดที่อยู่ผู้เสียชีวิตตามทะเบียนบ้านในประเทศไทย ใบแจ้งการเสียชีวิต ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว | ดาวน์โหลด | **ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม** ________________________________________________________________ […]

  การแจ้งการเสียชีวิตเพื่อขอมรณบัตรไทย

  หากบุคคลสัญชาติไทยเสียชีวิตในประเทศเดนมาร์ก ญาติพี่น้องหรือเพื่อนควรมาแจ้งการเสียชีวิตของบุคคลนั้นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกมรณบัตรไทยให้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด และนำมรณบัตรดังกล่าวไปแจ้งการเสียชีวิตต่อหน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่น กรุณานำเอกสารต้นฉบับต่อไปนี้ พร้อมสำเนาจำนวน 3 ชุด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คือ หนังสือเดินทางไทย หรือบัตรประจำตัวประชาชนไทยของผู้เสียชีวิต (ต้นฉบับ) มรณบัตรซึ่งออกโดยทางการเดนมาร์ก (ต้นฉบับ) หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวซึ่งยังมีอายุใช้การได้ของผู้แจ้งขอใบมรณบัตร (ต้นฉบับ) คำร้องนิติกรณ์ขอมรณบัตร | ดาวน์โหลด | (ชื่อและตัวสะกดของผู้เสียชีวิตในใบมรณบัตรซึ่งออกโดยทางการเดนมาร์กจะต้องตรงกับเอกสารไทย) รายละเอียดที่อยู่ผู้เสียชีวิตตามทะเบียนบ้านในประเทศไทย ใบแจ้งการเสียชีวิต ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว | ดาวน์โหลด | **ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม** ________________________________________________________________ […]

  Continue Reading...