นิติกรณ์ Legalisation Archive

 • ชาวไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศเดนมาร์กที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยไปดำเนินเรื่องต่อทางราชการในประเทศไทย เช่น แจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส / หลังการหย่า สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น บิดา มารดา ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน ไปดำเนินการแทนได้ที่เขตหรืออำเภอตามทะเบียนบ้านของท่าน โดยต้องมายื่นคำร้องขอมอบอำนาจด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้ ประเภทของหนังสือมอบอำนาจที่สามารถดำเนินการได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีดังนี้ การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด การขอจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว การขอเปลี่ยนชื่อตัว การขอตั้งชื่อรอง การขอตั้งชื่อสกุลใหม่ อาทิ ประสงค์เปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส การขอคัดสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล การขอคัดสำเนาใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนการหย่า การขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร […]

  การทำหนังสือมอบอำนาจ

  ชาวไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศเดนมาร์กที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยไปดำเนินเรื่องต่อทางราชการในประเทศไทย เช่น แจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส / หลังการหย่า สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น บิดา มารดา ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน ไปดำเนินการแทนได้ที่เขตหรืออำเภอตามทะเบียนบ้านของท่าน โดยต้องมายื่นคำร้องขอมอบอำนาจด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้ ประเภทของหนังสือมอบอำนาจที่สามารถดำเนินการได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีดังนี้ การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด การขอจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว การขอเปลี่ยนชื่อตัว การขอตั้งชื่อรอง การขอตั้งชื่อสกุลใหม่ อาทิ ประสงค์เปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส การขอคัดสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล การขอคัดสำเนาใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนการหย่า การขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร […]

  Continue Reading...

 • (หนังสือรับรองความเป็นโสด) ชาวไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศเดนมาร์กที่ ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อไปยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความเป็นโสดด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอที่ตนมีภูมิลำเนา สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนไปดำเนินการแทนได้ โดยต้องมายื่นคำร้องขอมอบอำนาจด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถยื่นคำร้อง ทางไปรษณีย์ได้ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจต้องทราบ ชื่อผู้รับมอบอำนาจและที่อยู่ ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนอย่างชัดเจน หลักฐานและเอกสารสำหรับการขอหนังสือรับรองความเป็นโสด กรอกแบบคำร้องนิติกรณ์ | ดาวน์โหลด | หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านไทย […]

  การขอหนังสือรับรองสถานภาพการสมรส

  (หนังสือรับรองความเป็นโสด) ชาวไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศเดนมาร์กที่ ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อไปยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความเป็นโสดด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอที่ตนมีภูมิลำเนา สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนไปดำเนินการแทนได้ โดยต้องมายื่นคำร้องขอมอบอำนาจด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถยื่นคำร้อง ทางไปรษณีย์ได้ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจต้องทราบ ชื่อผู้รับมอบอำนาจและที่อยู่ ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนอย่างชัดเจน หลักฐานและเอกสารสำหรับการขอหนังสือรับรองความเป็นโสด กรอกแบบคำร้องนิติกรณ์ | ดาวน์โหลด | หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านไทย […]

  Continue Reading...

 • ประเภทของการรับรองเอกสาร การรับรองลายมือชื่อ ได้แก่ การรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการรับรองลายมือชื่อของเอกชน 1.1 การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการเดนมาร์ก ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจรับรองเอกสารตามกฎหมาย เอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองให้ จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กเสียก่อน 1.2 การรับรองลายมือชื่อของเอกชน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรอง ลายมือชื่อของบุคคลสัญชาติไทย เท่านั้น โดยผู้ร้องขอจะต้องเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และต้องมีหนังสือเดินทาง /บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเป็นหลักฐานด้วย เอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองลายมือชื่อ เช่น หนังสือให้ความยินยอม หนังสือมอบอำนาจ เพื่อใช้ในการติดต่อเรื่องต่างๆ เช่น […]

  การขอรับรองเอกสาร (นิติกรณ์)

  ประเภทของการรับรองเอกสาร การรับรองลายมือชื่อ ได้แก่ การรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการรับรองลายมือชื่อของเอกชน 1.1 การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการเดนมาร์ก ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจรับรองเอกสารตามกฎหมาย เอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองให้ จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กเสียก่อน 1.2 การรับรองลายมือชื่อของเอกชน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรอง ลายมือชื่อของบุคคลสัญชาติไทย เท่านั้น โดยผู้ร้องขอจะต้องเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และต้องมีหนังสือเดินทาง /บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเป็นหลักฐานด้วย เอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองลายมือชื่อ เช่น หนังสือให้ความยินยอม หนังสือมอบอำนาจ เพื่อใช้ในการติดต่อเรื่องต่างๆ เช่น […]

  Continue Reading...

Web Design BangladeshBangladesh Online Market