การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ Archive

  • ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางไปทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครอง (ทั้งบิดาและมารดา) จะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย การผลิตหนังสือเดินทาง ใช้เวลาทำการประมาณ 4-6 สัปดาห์ ค่าธรรมเนียม 250 โครนเดนมาร์ก (เงินสด) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เป็นต้นมา หนังสือเดินทางไทยได้เข้าสู่ระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-passport) จึงไม่สามารถต่ออายุหนังสือเดินทางของตนได้อีกต่อ ดังนั้นเมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุ ท่านต้องมายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยตนเอง เนื่องจากขั้นตอนการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีการเก็บข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่ […]

    การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (E-Passport)

    ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางไปทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครอง (ทั้งบิดาและมารดา) จะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย การผลิตหนังสือเดินทาง ใช้เวลาทำการประมาณ 4-6 สัปดาห์ ค่าธรรมเนียม 250 โครนเดนมาร์ก (เงินสด) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เป็นต้นมา หนังสือเดินทางไทยได้เข้าสู่ระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-passport) จึงไม่สามารถต่ออายุหนังสือเดินทางของตนได้อีกต่อ ดังนั้นเมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุ ท่านต้องมายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยตนเอง เนื่องจากขั้นตอนการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีการเก็บข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่ […]

    Continue Reading...

Web Design BangladeshBangladesh Online Market