การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ Archive

  •   ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางไปทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครอง (ทั้งบิดาและมารดา) จะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย การผลิตหนังสือเดินทาง ใช้เวลาทำการประมาณ 4-6 สัปดาห์ ค่าธรรมเนียม 250 โครนเดนมาร์ก (เงินสด) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เป็นต้นมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าสู่ระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-passport) หากหนังสือเดินทางของท่านเคยต่ออายุมาแล้วครั้งหนึ่งและใช้งานมาครบ 10 ปีแล้ว ท่านต้องมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางด้วยตนเอง เนื่องจากการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีการเก็บข้อมูลชีวภาพ […]

    การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (E-Passport)

      ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางไปทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครอง (ทั้งบิดาและมารดา) จะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย การผลิตหนังสือเดินทาง ใช้เวลาทำการประมาณ 4-6 สัปดาห์ ค่าธรรมเนียม 250 โครนเดนมาร์ก (เงินสด) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เป็นต้นมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าสู่ระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-passport) หากหนังสือเดินทางของท่านเคยต่ออายุมาแล้วครั้งหนึ่งและใช้งานมาครบ 10 ปีแล้ว ท่านต้องมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางด้วยตนเอง เนื่องจากการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีการเก็บข้อมูลชีวภาพ […]

    Continue Reading...

Web Design BangladeshBangladesh Online Market