การขอหนังสือเดินทางให้เด็กสัญชาติไทย Archive

 • เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศนอร์ดิก/บอลดิก ได้แก่นางสาววิมล คิดชอบ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน นายรัชนันท์ ธนานันท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ นายจักร บุญ-หลงเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยนายทรงพล สุขจันทร์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าพบนาย Stefan […]

  เอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศนอร์ดิก/บอลดิก และอธิบดีกรมยุโรปเข้าพบปลัดกระทรวงการต่างประเทศไอซ์แลนด์

  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศนอร์ดิก/บอลดิก ได้แก่นางสาววิมล คิดชอบ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน นายรัชนันท์ ธนานันท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ นายจักร บุญ-หลงเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยนายทรงพล สุขจันทร์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าพบนาย Stefan […]

  Continue Reading...

 • เด็กที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางไทย เด็กที่เกิดในเดนมาร์ก โดยมีบิดามารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีสูติบัตรไทยแล้ว เนื่องจากการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีการเก็บข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือและภาพถ่ายของผู้ร้องฯ ดังนั้น เด็กจะต้องมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางด้วยตนเอง พร้อมบิดาและมารดา หากเด็กยังไม่มีสูติบัตรไทย ต้องดำเนินการแจ้งเกิดก่อน | ดูรายละเอียดการแจ้งเกิด | เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่น แบบฟอร์มข้อมูลผู้ร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด | ดาวน์โหลด | สูติบัตรไทย ทะเบียนสมรสบิดามารดา หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา/มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง บิดาและมารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองลงนามให้ความยินยอมในแบบคำร้อง […]

  การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เล่มแรก ให้เด็กสัญชาติไทยที่เกิดในเดนมาร์ก

  เด็กที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางไทย เด็กที่เกิดในเดนมาร์ก โดยมีบิดามารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีสูติบัตรไทยแล้ว เนื่องจากการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีการเก็บข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือและภาพถ่ายของผู้ร้องฯ ดังนั้น เด็กจะต้องมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางด้วยตนเอง พร้อมบิดาและมารดา หากเด็กยังไม่มีสูติบัตรไทย ต้องดำเนินการแจ้งเกิดก่อน | ดูรายละเอียดการแจ้งเกิด | เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่น แบบฟอร์มข้อมูลผู้ร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด | ดาวน์โหลด | สูติบัตรไทย ทะเบียนสมรสบิดามารดา หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา/มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง บิดาและมารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองลงนามให้ความยินยอมในแบบคำร้อง […]

  Continue Reading...

Web Design BangladeshBangladesh Online Market