หนังสือเดินทาง Archive

  • ข้อควรปฏิบัติกรณีมีความจำเป็นในการใช้หนังสือเดินทางเพื่อการเดินทางอย่างฉุกเฉิน สำหรับท่านที่มีถิ่นพำนักในเดนมาร์ก หากท่านประสบเหตุการณ์ในกรณีที่ท่านมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทย แต่หนังสือเดินทางสูญหาย หนังสือเดินทางหมดอายุ หรือมีอายุไม่ถึง ๖ เดือนนั้น สถานทูตฯ ขอแนะนำวิธีปฏิบัติเบื้องต้น ดังนี้ กรณีที่ ๑: มีความจำเป็นในการเดินทางกลับประเทศไทย แต่มีเวลาก่อนเดินทางอย่างน้อย ๓ วัน หากท่านได้ซื้อตั๋วเดินทางกลับประเทศไทยแล้วพบในภายหลังว่า หนังสือเดินทางของท่านได้หมดอายุ หรือมีอายุไม่ถึง ๖ เดือน และท่านมีเวลาก่อนวันเดินทางอย่างน้อย ๓ วันทำการ ท่านสามารถมาทำหนังสือเดินทางชั่วคราวกับสถานทูตฯ ได้ด้วยตนเองและขอรับเล่มด้วยตนเองได้ภายใน ๓ วันทำการ โดยติดต่อที่สถานทูตฯ […]

    ข้อควรปฏิบัติกรณีมีความจำเป็นในการใช้หนังสือเดินทางเพื่อการเดินทางอย่างฉุกเฉิน

    ข้อควรปฏิบัติกรณีมีความจำเป็นในการใช้หนังสือเดินทางเพื่อการเดินทางอย่างฉุกเฉิน สำหรับท่านที่มีถิ่นพำนักในเดนมาร์ก หากท่านประสบเหตุการณ์ในกรณีที่ท่านมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทย แต่หนังสือเดินทางสูญหาย หนังสือเดินทางหมดอายุ หรือมีอายุไม่ถึง ๖ เดือนนั้น สถานทูตฯ ขอแนะนำวิธีปฏิบัติเบื้องต้น ดังนี้ กรณีที่ ๑: มีความจำเป็นในการเดินทางกลับประเทศไทย แต่มีเวลาก่อนเดินทางอย่างน้อย ๓ วัน หากท่านได้ซื้อตั๋วเดินทางกลับประเทศไทยแล้วพบในภายหลังว่า หนังสือเดินทางของท่านได้หมดอายุ หรือมีอายุไม่ถึง ๖ เดือน และท่านมีเวลาก่อนวันเดินทางอย่างน้อย ๓ วันทำการ ท่านสามารถมาทำหนังสือเดินทางชั่วคราวกับสถานทูตฯ ได้ด้วยตนเองและขอรับเล่มด้วยตนเองได้ภายใน ๓ วันทำการ โดยติดต่อที่สถานทูตฯ […]

    Continue Reading...

Web Design BangladeshBangladesh Online Market