การแจ้งการเสียชีวิต

หากบุคคลสัญชาติไทยเสียชีวิตในประเทศเดนมาร์ก ญาติพี่น้องหรือเพื่อนควรมาแจ้งการเสียชีวิตของบุคคลนั้นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกมรณบัตรไทยให้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด และนำมรณบัตรดังกล่าวไปแจ้งการเสียชีวิตต่อหน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่น
กรุณานำเอกสารต้นฉบับต่อไปนี้ พร้อมสำเนาจำนวน 3 ชุด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คือ

เอกสารผู้เสียชีวิต

– สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านแสดงที่อยู่ผู้เสียชีวิตตามทะเบียนบ้านในประเทศไทย

– บัตรประจำตัว (sundhedskort)

– หลักฐานการเสียชีวิตซึ่งออกโดยหน่วยงานเดนมาร์กฉบับภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กพร้อมสำเนา (ต้นฉบับ)  (Personattest

หรือ Døds og Begravelsesattest)

– เอกสารการแจ้งการเสียชีวิตของหน่วยงานเดนมาร์กที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุรายละเอียดการเสียชีวิต (ต้นฉบับ) (Dødsattest)

– เอกสารการฌาปณกิจจากหน่วยงานเดนมาร์ก (หากมี) (ต้นฉบับ) (Anmodning om begravelse/ligbrænding หรือ Kremationsattest)

เอกสารผู้แจ้ง

– หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ บัตรประจำตัว (sundhedskort) และสำเนาทะเบียนบ้านไทย

– คำร้องขอจดทะเบียนการเสียชีวิต ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว  | าวน์โหลด |(สามารถรับได้จากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

– คำร้องนิติกรณ์ขอมรณบัตร | ดาวน์โหลด | (ชื่อและตัวสะกดของผู้เสียชีวิตในใบมรณบัตรซึ่งออกโดยทางการเดนมาร์กจะต้องตรงกับเอกสารไทย)

– ใบแจ้งการเสียชีวิต ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว | ดาวน์โหลด | (สามารถรับได้จากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

**ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม**

________________________________________________________________

กรุณาติดต่อขอนัดก่อนเพื่อความสะดวก และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน (ฝ่ายกงสุล)
โทรศัพท์ +45 39 62 50 10 กด 1 ระหว่างเวลา 13.00-15.45 น.
แฟกซ์ +45 39 96 50 59 อีเมล์ passport@thaiembassy.dk หรือ visa@thaiembassy.dk

Print Friendly