party6 [ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่อง รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ]