กรณีฉุกเฉิน /คู่มือคนไทย

1. สำหรับคนไทยที่มีถิ่นพำนักในเดนมาร์ก หากท่านประสบเหตุการณ์ในกรณีที่ท่านมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทย แต่หนังสือเดินทางสูญหาย หนังสือเดินทางหมดอายุ หรือมีอายุไม่ถึง 6 เดือน สถานทูตฯ ขอแนะนำวิธีปฏิบัติเบื้องต้นตามนี้

 ข้อควรปฏิบัติกรณีมีความจำเป็นในการใช้หนังสือเดินทางเพื่อการเดินทางอย่างฉุกเฉิน (คลืก)

2. ข้อควรปฏิบัติกรณีหนังสือเดินทางไทยของนักท่องเที่ยวสูญหาย และมีความจำเป็นในการใช้หนังสือเดินทางอย่างฉุกเฉิน

ข้อควรปฏิบัติกรณีหนังสือเดินทางไทยของนักท่องเที่ยวสูญหาย(คลิก)

 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ : ติดต่อได้ที่   + 45 91 80 72 36

(เฉพาะในกรณีที่มีเหตุที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเท่านั้น เช่น การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง, การเสียชีวิตและทรัพย์สิน และการเจ็บป่วยรุนแรง)

 

 

Print Friendly