Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72 Warning: Undefined variable $url in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 365

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ร่วมกับเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป จัดการสัมมนาในหัวข้อ “สานปัญญา หาโอกาส หรือ Journey Towards Opportunity“

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72

photo (9)

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้มอบเงินสนับสนุนตามโครงการยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 1,200ยูโร ในการจัดงานสัมมนา เรื่อง “สานปัญญา หาโอกาส หรือ Journey Towards Opportunity“ ณ กรุงเรคยาวิก สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ โดยการสัมมนาดังกล่าว เครือข่ายฯ ได้ร่วมมือกับสมาคมไทย-ไอซ์แลนด์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หญิงไทยในยุโรปในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมการกงสุล (นางสาวพรพรรณ บัวเกิด) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คนไทยเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของคนไทยในต่างประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติ สูติบัตร การเกณฑ์ทหาร การซื้อขายมรดกและอสังหาริมทรัพย์ในไทย ฯลฯ และได้ตอบ ข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงตนให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่ตนและเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับให้แก่คนใกล้ชิดและสมาคม/ ชุมชนไทยที่ตนรู้จักต่อไป

ในโอกาสดังกล่าว นางสาววิมล คิดชอบ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้กล่าวในการเปิดการสัมมนา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมคนไทยประมาณ 60 คน จากประเทศต่างๆ อาทิ ไอซ์แลนด์ เยอรมนี นอร์เวย์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เป็นต้น โดยได้กล่าวถึงบทบาทของเครือข่ายฯ ซึ่งได้มีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่คนไทย โดยเฉพาะหญิงไทยในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ และได้รับความช่วยเหลือ ความร่วมมือ ความสนับสนุนในลักษณะต่างๆ  จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรภาครัฐและองค์การระหว่างประเทศด้วยดี ผลจากการดำเนินการของเครือข่ายฯ จึงเป็นเสมือนหนึ่งสะพานเชื่อมความช่วยเหลือ ความสนับสนุน และความร่วมมือจากภาครัฐและองค์กรต่างๆ ให้เข้าถึงคนไทยทั้งในเชิงของการสะท้อนปัญหาและความต้องการของคนไทย การร่วมแก้ไขปัญหา การป้องกันปัญหา และการเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อนึ่ง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้จบการศึกษาจากศูนย์การเรียน กศน. ไอซ์แลนด์ โดยในปีที่ผ่านมา มีผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 9 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 15 คน และระดับการศึกษาต่อนื่องภาษาไทย จำนวน 5 คน

photo (8) photo (10) photo (11)

Print Friendly, PDF & Email
Web Design BangladeshBangladesh Online Market