Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72 Warning: Undefined variable $url in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 365

การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหาย

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72

 

 • ในกรณีที่หนังสือเดินทางของท่านหาย หรือถูกขโมย ท่านต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเดนมาร์ก และขอรับหนังสือการแจ้งความจากสถานีตำรวจเดนมาร์กมาด้วย (โดยปกติแล้วสถานีตำรวจที่ท่านไปแจ้งจะออกหนังสือรับรองให้ เวลาท่านไปแจ้ง ฯ)
 • หลังจากที่ท่านได้หนังสือรับรองการแจ้งความจากสถานีตำรวจแล้ว ขอให้ท่านโทรศัพท์ติดต่อไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอนัดหมายการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ซึ่งเป็นหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) ที่หมายเลขโทรศัพท์ +45 39 62 50 10 กด 1 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. หากท่านไม่ได้นัดหมายมาก่อนล่วงหน้า สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถรับคำร้องของท่านได้

lost passport image

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่น(พร้อมสำเนา 2 ชุด)

 1. ใบแจ้งความ หรือเอกสารที่ได้รับจากสถานีตำรวจ
 2. บันทึกการสอบสวน 1 ชุด | ดาวน์โหลด|
 3. แบบฟอร์มข้อมูลผู้ร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด | ดาวน์โหลด|
 4. หลักฐานสำเนาหนังสือเดินทางที่มีอยู่เดิม หรือ หลักฐานแสดงว่ามีสัญชาติไทย เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 5. ค่าธรรมเนียม 200 โครนเดนมาร์ก ( กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)

เอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็นแต่ละกรณี (พร้อมสำเนาอย่างละ 2 ชุด)

 1. ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล
  – กรณีใช้ชื่อ/ชื่อสกุลใหม่ที่ไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิมหรือรายการแก้ไขหนังสือเดินทางที่ปรากฏในหนังสือเดินทางฉบับเดิม
 2. ใบสำคัญการสมรส
  – สตรีที่สมรสแล้วขอเปลี่ยนชื่อสกุล
  – มารดาที่มีชื่อสกุลไม่ตรงกับสูติบัตรของบุตร
 3. ใบสำคัญการหย่า
  – สตรีที่ใช้ชื่อสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิมเนื่องจากหย่า
 4. บันทึกการหย่า
  – ใช้ประกอบการแสดงอำนาจในการปกครองบุตร
 5. หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร
  – กรณีผู้เยาว์ใช้ชื่อสกุลของบิดา โดยที่บิดา/มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส
 6. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา/มารดา
  – ผู้เยาว์ที่บิดา/มารดาเป็นคนต่างด้าว

หากผู้ร้องฯ ไม่สามารถแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ขอให้แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถแสดงเอกสารดังกล่าวฯ พร้อมทั้งแสดงเอกสารอย่างอื่นที่แสดงความเป็นคนไทย เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาอนุโลมเป็นรายกรณี

ระยะเวลาดำเนินการและการรับเล่มหนังสือเดินทาง

 • ปัจจุบันคำร้องขอออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะถูกส่งไปผลิตเล่มที่กระทรวงการต่างประเทศโดยใช้เวลานับแต่ยื่นคำร้องจนกระทั่งได้รับเล่มจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นเวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์
 • ผู้ร้องฯ สามารถรับเล่มหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ได้ 2 วิธี คือ
  มารับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยต้องนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
  ส่งกลับให้ทางไปรษณีย์ หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งกลับให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติด แสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้เพียงพอสำหรับน้ำหนักหนังสือเดินทาง และเอกสารที่ต้องการให้ส่งคืน (หากมี)ตามอัตราของ สำนักงานไปรษณีย์เดนมาร์ก(ประมาณ 95 โครนเดนมาร์ก) หากชำระค่าไปรษณีย์ไม่ครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถส่งหนังสือเดินทางกลับให้กับท่านได้

** ดูรายละเอียดอัตราค่าไปรษณีย์ได้ที่ี่ Post Danmark **

หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใด

หากท่านมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางกลับประเทศไทยหรือไปต่างประเทศ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางชั่วคราวได้ | ดูรายละเอียด |

______________________________________________________________________________________

กรุณาติดต่อขอนัดก่อนเพื่อความสะดวก และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน (ฝ่ายกงสุล)
โทรศัพท์ +45 39 62 50 10 กด 1 ระหว่างเวลา 13.00-15.45 น.
แฟกซ์ +45 39 96 50 59 อีเมล์ passport@thaiembassy.dk

Print Friendly, PDF & Email
Web Design BangladeshBangladesh Online Market