การเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทย

** ประกาศสำหรับคนไทย **

ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป คนไทยสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ 2 วิธี ดังนี้วิธีที่ 1 กลับโดยการบินไทยและเข้ากักตัวฟรี และ วิธีที่ 2 กลับโดยเที่ยวบิน Semi Commercial Flight

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ThailandPlus

Print Friendly, PDF & Email