สำหรับผู้ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควรสามารถแจ้งต่อคณะกรรมการภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

Print Friendly