Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72 Warning: Undefined variable $url in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 365

ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาของประเทศไทย

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72

ตามที่มีข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในหลายประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันเฝ้าระวัง และกำหนดมาตรการป้องกัน ดังนี้

  1. กระทรวงการต่างประเทศได้มีคำเตือนประชาชนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา รายละเอียดตามที่ระบุในเอกสารแนบ (ข้อแนะนำในการเดินทางไปภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา)
  2. กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เรื่อง ประเทศหรือเมืองที่เป็นเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Diseases-EVD) รายละเอียดตามที่ระบุในเอกสารแนบ (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องประเทศหรือเมิองที่เป็นเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา)
  3. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำข้อมูลและข้อเสนอแนะเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา รายละเอียดตามที่ระบุในเอกสารแนบ (ข้อมูลและข้อเสนอแนะเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา)

ผู้สนใจโปรดติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค http://beid.ddc.moph.go.th

 

แหล่งที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ

Print Friendly, PDF & Email
Web Design BangladeshBangladesh Online Market