Warning: Undefined variable $url in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 365

เดนมาร์กเป็นประเทศที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจที่สุดในยุโรปและเป็นอันดับ 3 ของโลก

(Photo: http://www.doingbusiness.org/) นับเป็นปีที่ 6 ที่เดนมาร์กได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจที่สุดในยุโรป ธนาคารโลกได้จัดทำรายงานผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจประจำปี 2560 (Doing Business 2017) ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ความยากง่ายในการเริ่มต้นธุรกิจ การเริ่มดำเนินธุรกิจ การขออนุญาตก่อสร้าง ความยากง่ายในการขอใช้ไฟฟ้า การจดทะเบียนทรัพย์สิน การได้รับสินเชื่อ การคุ้มครองผู้ลงทุน การชำระภาษี การค้าระหว่างประเทศ การบังคับใช้ข้อตกลง และการปิดกิจการ โดยเปรียบเทียบระหว่างประเทศต่างๆ จำนวน 190 ประเทศ นาย Kristian Jensen รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเดนมาร์กกล่าวว่าเดนมาร์กจำเป็นต้องมีความสามารถในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และเดนมาร์กต้องใช้ประโยชน์จากการจัดอันดับนี้ในการทำให้บริษัทต่างประเทศรู้จักเดนมาร์กมากขึ้นในฐานะแหล่งประกอบธุรกิจ นาย Claus Lønborg ประธานบริหารของ Copenhagen Capacity ซึ่งเป็นองค์กรของเดนมาร์กด้านส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจได้ให้ข้อสังเกตว่าเดนมาร์กเป็นประเทศที่มีแรงงานทักษะสูง มีข้อได้เปรียบในด้านค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจและภาษี ตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่น อนึ่ง ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 5 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และอยู่ในอันดับที่ 46 ของโลกสำหรับความง่ายในการประกอบธุรกิจ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.doingbusiness.org/  

Web Design BangladeshBangladesh Online Market