Warning: Undefined variable $url in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 365

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (สมาชิกวุฒิสภา)

ประกาศ การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร   ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ  2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนชาวไทยที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรเดนมาร์ก สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ และสาธารณรัฐลิทัวเนีย ตรวจสอบรายชื่อ แจ้งชื่อลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ แจ้งเปลี่ยนที่อยู่เพื่อเป็นการเตรียมการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งดังกล่าว โดยสามารถแจ้งต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ระหว่างวันที่ 17 – 28 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรคือใคร ? คือ ผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร เช่น ไปทำงาน ศึกษาต่อ หรือผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงที่ใกล้จะมีการเลือกตั้งและไม่สามารถกลับมาทันใช้สิทธิเลือกตั้งภายในประเทศ สามารถขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ โดยต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนด้วยการยื่นแบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้ง/ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง วิธีการตรวจสอบรายชื่อ  แจ้งชื่อลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ และการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่เพื่อขอรับบัตรเลือกตั้ง สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ดังนี้ 1. ตรวจสอบรายชื่อว่าได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้วหรือยัง ได้ที่..     http://www.khonthai.com/Election/Elecenter/popout/enq/indexenqpopout.php 2. หากยังไม่มีชื่อและประสงค์จะแจ้งชื่อลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ หรือมีชื่ออยู่แล้ว… Continue reading การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (สมาชิกวุฒิสภา)

Web Design BangladeshBangladesh Online Market