Warning: Undefined variable $url in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 365

ประกาศเรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้งและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ประกาศเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร * * * * ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ และข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศกำหนด วัน เวลา ที่เลือกตั้งและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ดังนี้ ๑. วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง กำหนดให้เป็นการลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ๒. ระยะเวลาในการลงคะแนนเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกำหนดให้ส่งบัตรเลือกตั้งถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ… Continue reading ประกาศเรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้งและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

Web Design BangladeshBangladesh Online Market