Warning: Undefined variable $url in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 365

การทำหนังสือมอบอำนาจ

ชาวไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศเดนมาร์กที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยไปดำเนินเรื่องต่อทางราชการในประเทศไทย เช่น แจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส / หลังการหย่า สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น บิดา มารดา ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน ไปดำเนินการแทนได้ที่เขตหรืออำเภอตามทะเบียนบ้านของท่าน โดยต้องมายื่นคำร้องขอมอบอำนาจด้วยตัวเองไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้ ประเภทของหนังสือมอบอำนาจที่สามารถดำเนินการได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีดังนี้ การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด การขอจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว การขอเปลี่ยนชื่อตัว การขอตั้งชื่อรอง การขอตั้งชื่อสกุลใหม่ อาทิ ประสงค์เปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส การขอคัดสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล การขอคัดสำเนาใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนการหย่า การขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน มอบอำนาจให้ญาติทำหนังสือเดินทางให้บุตรที่ประเทศไทย มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน ห้องชุด มอบอำนาจจัดการเรื่องธนาคาร เรื่องอื่นๆ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจต้องทราบ ชื่อผู้รับมอบอำนาจและที่อยู่ ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนอย่างชัดเจน หลักฐานและเอกสารสำหรับการขอหนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ | ดาวน์โหลด | หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง) บัตรประจำตัวประชาชน… Continue reading การทำหนังสือมอบอำนาจ

Web Design BangladeshBangladesh Online Market