Warning: Undefined variable $url in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 365

การขอรับรองเอกสาร (นิติกรณ์)

ประเภทของการรับรองเอกสาร การรับรองลายมือชื่อ ได้แก่ การรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการรับรองลายมือชื่อของเอกชน 1.1 การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการเดนมาร์ก ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจรับรองเอกสารตามกฎหมาย เอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองให้ จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กเสียก่อน 1.2 การรับรองลายมือชื่อของเอกชน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรอง ลายมือชื่อของบุคคลสัญชาติไทย เท่านั้น โดยผู้ร้องขอจะต้องเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และต้องมีหนังสือเดินทาง /บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเป็นหลักฐานด้วย เอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองลายมือชื่อ เช่น หนังสือให้ความยินยอม หนังสือมอบอำนาจ เพื่อใช้ในการติดต่อเรื่องต่างๆ เช่น การโอนที่ดิน การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด เป็นต้น การรับรองสำเนาเอกสาร สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองสำเนาของเอกสารที่ ออกให้โดยหน่วยราชการไทย เพื่อไว้ใช้แสดง เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า สูติบัตร ปริญญาบัตร เป็นต้น และต้องมีเอกสารตัวจริง (ต้นฉบับ) มาแสดงพร้อมสำเนาเอกสารที่ต้องการให้รับรอง การรับรองคำแปล สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองคำแปลเอกสาร ซึ่งเป็นต้นฉบับของหน่วยราชการไทย และ แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทย แล้วเท่านั้น เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบขับขี่… Continue reading การขอรับรองเอกสาร (นิติกรณ์)

การทำหนังสือมอบอำนาจ

ชาวไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศเดนมาร์กที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยไปดำเนินเรื่องต่อทางราชการในประเทศไทย เช่น แจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส / หลังการหย่า สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น บิดา มารดา ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน ไปดำเนินการแทนได้ที่เขตหรืออำเภอตามทะเบียนบ้านของท่าน โดยต้องมายื่นคำร้องขอมอบอำนาจด้วยตัวเองไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้ ประเภทของหนังสือมอบอำนาจที่สามารถดำเนินการได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีดังนี้ การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด การขอจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว การขอเปลี่ยนชื่อตัว การขอตั้งชื่อรอง การขอตั้งชื่อสกุลใหม่ อาทิ ประสงค์เปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส การขอคัดสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล การขอคัดสำเนาใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนการหย่า การขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน มอบอำนาจให้ญาติทำหนังสือเดินทางให้บุตรที่ประเทศไทย มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน ห้องชุด มอบอำนาจจัดการเรื่องธนาคาร เรื่องอื่นๆ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจต้องทราบ ชื่อผู้รับมอบอำนาจและที่อยู่ ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนอย่างชัดเจน หลักฐานและเอกสารสำหรับการขอหนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ | ดาวน์โหลด | หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง) บัตรประจำตัวประชาชน… Continue reading การทำหนังสือมอบอำนาจ

Web Design BangladeshBangladesh Online Market