การทำหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต

หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิตนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้เพื่อแสดงว่า ผู้ที่มายื่นคำร้องขอยังมีชีวิตและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเดนมาร์กจริง โดยผู้ร้องขอต้องเดินทางมายื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่น

หลักฐานและเอกสารสำหรับการขอหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต

  • หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง)
  • ทะเบียนบ้านไทย พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
  • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
  • หนังสือบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (หากเป็นข้าราชการ)
  • ใบแสดงถิ่นฐานในประเทศเดนมาร์ก พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
  • ค่าธรรมเนียมฉบับละ 120 โครนเดนมาร์ก
    – ชำระเป็นเงินสด ( กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)

หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิตอยู่สำหรับข้าราชการบำนาญ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ข้าราชการบำนาญทุกคนไม่ต้องแสดงตนการมีชีวิตต่อกระทรวงเจ้าสังกัด เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูลกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีแฟ้มข้อมูลระหว่างกรมบัญชีกลางกับกรมการปกครอง
ระยะเวลาดำเนินการ (ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม)

หมายเหตุ หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งกลับให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้เพียงพอสำหรับเอกสารที่ต้องการให้ส่งคืน ตามอัตราของสำนักงานไปรษณีย์เดนมาร์ก (ประมาณ 150 โครนเดนมาร์ก) หากชำระค่าไปรษณีย์ไม่ครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถส่งหนังสือเดินทางกลับให้กับท่านได้

** ดูรายละเอียดอัตราค่าไปรษณีย์ได้ที่ Post Danmark **

หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใด

_____________________________________________________________________

Print Friendly, PDF & Email

About Onputtha