About Author: Munchuta

Posts by Munchuta

 • เกณฑ์การฉีดวัคซีนสำหรับเด็กเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

  Continue Reading...

 • For English version, kindly CLICK การจัดเตรียมเอกสารในการยื่นคําร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติสําหรับบุคคลสัญชาติไทย เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการยื่นคําร้อง ดังนี้ 1.สําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ (อย่างน้อยก่อนหมดอายุ 6 เดือนและสําเนารูปถ่ายต้องชัดเจน) 2.สําเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนหมดอายุ ให้นําเอกสารบันทึกสอบปากคํา ณ กงสุลไทยมาประกอบ) 3.สําเนาทะเบียนบ้าน 4.สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล) 5.ใบสําคัญการสมรส / หย่า (กรณีหญิงมีการสมรส/หย่า) 6.สําเนาหลักฐานทางทหารของชาย […]

  Police Clearance Certificate/การขอหนังสือรับรองความประพฤติ

  For English version, kindly CLICK การจัดเตรียมเอกสารในการยื่นคําร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติสําหรับบุคคลสัญชาติไทย เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการยื่นคําร้อง ดังนี้ 1.สําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ (อย่างน้อยก่อนหมดอายุ 6 เดือนและสําเนารูปถ่ายต้องชัดเจน) 2.สําเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนหมดอายุ ให้นําเอกสารบันทึกสอบปากคํา ณ กงสุลไทยมาประกอบ) 3.สําเนาทะเบียนบ้าน 4.สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล) 5.ใบสําคัญการสมรส / หย่า (กรณีหญิงมีการสมรส/หย่า) 6.สําเนาหลักฐานทางทหารของชาย […]

  Continue Reading...

 • ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป/ การให้บริการด้านการกงสุล ขอให้จองคิวนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ walk in) งานบัตรประชาชน ทะเบียนราษฎ์ นิติกรณ์ ฯลฯ จองคิวผ่าน https://thaiembassycopenhagen.setmore.com งานหนังสือเดินทาง จองคิวผ่าน www.qpassport.in.th งานตรวจตรงตรา (วีซ่า) www.thaievisa.go.th การติดต่อสอบถาม ด้านการกงสุล โทร +45 3962 5010 กด 1 […]

  ประกาศการให้บริการด้านการกงสุล/ Announcement for Consular Service

  ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป/ การให้บริการด้านการกงสุล ขอให้จองคิวนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ walk in) งานบัตรประชาชน ทะเบียนราษฎ์ นิติกรณ์ ฯลฯ จองคิวผ่าน https://thaiembassycopenhagen.setmore.com งานหนังสือเดินทาง จองคิวผ่าน www.qpassport.in.th งานตรวจตรงตรา (วีซ่า) www.thaievisa.go.th การติดต่อสอบถาม ด้านการกงสุล โทร +45 3962 5010 กด 1 […]

  Continue Reading...

 • แอปพลิเคชั่น “Thai consular” เป็นแอปพลิเคชั่นที่ให้ข้อมูลด้านการบริการต่างๆของ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ อาทิ1) บริการด้านหนังสือเดินทาง2) บริการด้านการตรวจลงตรา (VISA)3) บริการด้านสัญชาติและนิติกรณ์4) การคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ5) ศูนย์ประสานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลสถานฑูต สถานกงสุลของไทยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก “Thai consular” Application is an application provides information on a services of […]

  Thai Consular App

  แอปพลิเคชั่น “Thai consular” เป็นแอปพลิเคชั่นที่ให้ข้อมูลด้านการบริการต่างๆของ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ อาทิ1) บริการด้านหนังสือเดินทาง2) บริการด้านการตรวจลงตรา (VISA)3) บริการด้านสัญชาติและนิติกรณ์4) การคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ5) ศูนย์ประสานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลสถานฑูต สถานกงสุลของไทยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก “Thai consular” Application is an application provides information on a services of […]

  Continue Reading...

 • **Additional Documents for STV Visa** 1. You must have either one way ticket or return ticket to apply for STV visa. 2. Health insurance, please visit https://longstay.tgia.org/. 3. Two copies […]

  SPECIAL TOURIST VISA (STV)

  **Additional Documents for STV Visa** 1. You must have either one way ticket or return ticket to apply for STV visa. 2. Health insurance, please visit https://longstay.tgia.org/. 3. Two copies […]

  Continue Reading...

Web Design BangladeshBangladesh Online Market