การแจ้งเกิด

การแจ้งเกิดสามารถเข้ามาได้ทุกวันพุธ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 9.00-14.00 น. (ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า)

บุคคลสัญชาติไทยที่มีบุตรเกิดในประเทศเดนมาร์ก สามารถแจ้งเกิดบุตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯเพื่อขอ สูติบัตรไทย ให้บุตรได้ และหากบุตรของท่านเป็นเด็กลูกครึ่งสัญชาติไทยและสัญชาติเดนมาร์ก หรือสัญชาติอื่นๆ บุตรของท่านสามารถถือสัญชาติไทยควบกับสัญชาติของบิดาหรือมารดาต่างด้าวได้ ไปจนถึงอายุ 20 ปีบริบูรณ์

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่น

กรุณานำเอกสารต้นฉบับต่อไปนี้ พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คือ

 1. ใบแจ้งเกิดเด็กแบบสองภาษา ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก (Udenrigsministeriet) (ท่านสามารถติดต่อขอรับใบแจ้งเกิดเดนมาร์กแบบสองภาษาได้ที่โบสถ์) ตัวอย่างใบแจ้งเกิดปัจจุบัน และ ตัวอย่างใบแจ้งเกิดแบบสองภาษาแบบเดิม
 2. ใบสำคัญการสมรสของบิดาและมารดา หรือ คำพิพากษาหย่าที่มีผลบังคับใช้แล้ว หรือ หนังสือรับรองบุตร
 3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยและหนังสือเดินทางของบิดาและมารดาที่ยังมีอายุใช้งานอยู่
 4. สำเนาทะเบียนบ้านไทยและเดนมาร์กของบิดาและมารดา (กรณีทั้งคู่เป็นคนสัญชาติไทย) หรือบัตรประจำตัว (sundhedskort) ของบิดาหรือมารดา (กรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนสัญชาติเดนมาร์ก)
 5. ใบแจ้งเกิด ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว | ดาวน์โหลด |
 6. คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว | ดาวน์โหลด |
 7. ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีบิดา มารดา หรือเด็กเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
 8. คำร้องนิติกรณ์ขอรับรองเอกสาร | ดาวน์โหลด |
 9. ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร ฉบับละ 120 โครนเดนมาร์ก
  – ชำระเป็นเงินสด (กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)
  **เจ้าหน้าที่อาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้แล้วแต่กรณี ***
 • การแจ้งเกิดตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่หากมีการรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับการรับรองเอกสาร ฉบับละ 120 โครนเดนมาร์ก ในกรณีที่เอกสารที่จะให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเป็นภาษาเดนมาร์ก ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำไปให้กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กประทับตรารับรองก่อน
 • หากประสงค์จะแจ้งเกิดบุตร 2 คนหรือมากกว่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพิ่มตามจำนวนบุตรด้วย
 • ทำสูติบัตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ใช้เวลาดำเนินการนานประมาณ 2 สัปดาห์

หมายเหตุ หลังจากแจ้งเกิดบุตร ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ควรทำหนังสือเดินทางไทยให้บุตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (ในกรณีที่บิดามารดาเป็นคนไทย) และ แต่ถ้าเป็นลูกครึ่งขอให้เพิ่มชื่อบุตรเข้าในทะเบียนบ้านไทยก่อน จากนั้นจึงทำหนังสือเดินทางหากไม่ทำการเพิ่มชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทย บุตรจะเสียสิทธิในประเทศไทย เช่น บุตรอาจจะไม่สามารถเข้าโรงเรียนในประเทศไทยได้

การแจ้งชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทย

** สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถ แจ้งอำเภอไทย เพื่อเพิ่มชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้านไทยให้ได้ ท่านต้องไปแจ้งที่อำเภอไทย ซึ่งโดยทั่วไปต้องไปติดต่อด้วยตนเองเนื่องจากต้องแสดงหนังสือเดินทางไทยของเด็กที่ได้รับการประทับตราเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไทยไปแสดง อย่างไรก็ตาม ควรสอบถามจากอำเภอ/เขตโดยตรง **

การเพิ่มชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทย

 • นำหนังสือเดินทางไทยของบุตรที่ได้รับการประทับตราเข้าประเทศไทยจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทย และใบเกิดบุตร (สูติบัตรไทย) ที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯไปแจ้งชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านที่อำเภอที่ท่านมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน [หากไม่ได้ทำหนังสือเดินทางไทยให้บุตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และเดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้หนังสือเดินทางของประเทศอื่น หรือใบสำคัญประจำตัว (ใบซี.ไอ.) ก็สามารถเพิ่มชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้านไทยได้ แต่ต้องไปติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยเพื่อทำการพิสูจน์สัญชาติเด็กก่อน]
 • เอกสารประจำตัวบิดา/มารดาที่มีสัญชาติไทย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส
 • คัดสำเนาทะเบียนบ้านไทยของบุตร เพื่อนำมาใช้ที่ประเทศเดนมาร์ก

กรณีประสบปัญหาในการแจ้งชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทย โดยเฉพาะเขตต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ กรุณาติดต่อที่ กองปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 02-621 0721

หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งกลับให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อม ติดแสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้เพียงพอสำหรับเอกสารที่ต้องการให้ส่งคืน ตามอัตราของสำนักงานไปรษณีย์เดนมาร์ก ** ดูรายละเอียดอัตราค่าไปรษณีย์ได้ที่ Post Danmark **

หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใด

_______________________________________________________________________

กรุณาติดต่อขอนัดก่อนเพื่อความสะดวก และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน (ฝ่ายกงสุล)
โทรศัพท์ +45 39 62 50 10 กด 1 ระหว่างเวลา 13.00-15.45 น.
อีเมล์ passport@thaiembassy.dk หรือ visa@thaiembassy.dk

Print Friendly, PDF & Email

About Onputtha