ทะเบียนครอบครัว Archive

 • บุคคลสัญชาติไทยที่มีบุตรเกิดในประเทศเดนมาร์ก สามารถแจ้งเกิดบุตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯเพื่อขอ สูติบัตรไทย ให้บุตรได้ และหากบุตรของท่านเป็นเด็กลูกครึ่งสัญชาติไทยและสัญชาติเดนมาร์ก หรือสัญชาติอื่นๆ บุตรของท่านสามารถถือสัญชาติไทยควบกับสัญชาติของบิดาหรือมารดาต่างด้าวได้ ไปจนถึงอายุ 20 ปีบริบูรณ์ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่น กรุณานำเอกสารต้นฉบับต่อไปนี้ พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คือ ใบแจ้งเกิดเด็กแบบสองภาษา ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก (Udenrigsministeriet) (ท่านสามารถติดต่อขอรับใบแจ้งเกิดเดนมาร์กแบบสองภาษาได้ที่โบสถ์) ตัวอย่างใบแจ้งเกิดปัจจุบัน และ ตัวอย่างใบแจ้งเกิดแบบสองภาษาแบบเดิม ใบสำคัญการสมรสของบิดาและมารดา หรือ คำพิพากษาหย่าที่มีผลบังคับใช้แล้ว หรือ หนังสือรับรองบุตร หากบิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสและบุตรใช้นามสกุลบิดา บิดาและมารดาจะต้องเซ็นรับรอง […]

  การแจ้งเกิด

  บุคคลสัญชาติไทยที่มีบุตรเกิดในประเทศเดนมาร์ก สามารถแจ้งเกิดบุตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯเพื่อขอ สูติบัตรไทย ให้บุตรได้ และหากบุตรของท่านเป็นเด็กลูกครึ่งสัญชาติไทยและสัญชาติเดนมาร์ก หรือสัญชาติอื่นๆ บุตรของท่านสามารถถือสัญชาติไทยควบกับสัญชาติของบิดาหรือมารดาต่างด้าวได้ ไปจนถึงอายุ 20 ปีบริบูรณ์ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่น กรุณานำเอกสารต้นฉบับต่อไปนี้ พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คือ ใบแจ้งเกิดเด็กแบบสองภาษา ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก (Udenrigsministeriet) (ท่านสามารถติดต่อขอรับใบแจ้งเกิดเดนมาร์กแบบสองภาษาได้ที่โบสถ์) ตัวอย่างใบแจ้งเกิดปัจจุบัน และ ตัวอย่างใบแจ้งเกิดแบบสองภาษาแบบเดิม ใบสำคัญการสมรสของบิดาและมารดา หรือ คำพิพากษาหย่าที่มีผลบังคับใช้แล้ว หรือ หนังสือรับรองบุตร หากบิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสและบุตรใช้นามสกุลบิดา บิดาและมารดาจะต้องเซ็นรับรอง […]

  Continue Reading...

 • การจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะกระทำได้เฉพาะการจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทย หรือระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติ และเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย การจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูต ณ โคเปนเฮเกน มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย แต่ไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฏหมายเดนมาร์ก การขอจดทะเบียนสมรส คู่สมรสทั้งสองฝ่ายต้องไปติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากการจดทะเบียนสมรสนั้น คู่สมรสต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน และพยานสองคน คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส ชายหรือหญิงต้องมีสัญชาติไทย จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย กรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสได้ ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง […]

  การจดทะเบียนสมรส

  การจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะกระทำได้เฉพาะการจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทย หรือระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติ และเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย การจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูต ณ โคเปนเฮเกน มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย แต่ไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฏหมายเดนมาร์ก การขอจดทะเบียนสมรส คู่สมรสทั้งสองฝ่ายต้องไปติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากการจดทะเบียนสมรสนั้น คู่สมรสต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน และพยานสองคน คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส ชายหรือหญิงต้องมีสัญชาติไทย จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย กรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสได้ ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง […]

  Continue Reading...

 • สถานเอกอัครราชทูตฯ รับจดทะเบียนหย่าเฉพาะ คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยเท่านั้น การขอจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการหย่า โดยความยินยอมสมัครใจของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น การขอจดทะเบียนหย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องไปติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากการจดทะเบียนหย่านั้น ผู้ร้องขอจดทะเบียนหย่าต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน และพยานสองคน คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนหย่า  (ผู้ร้องขอจดทะเบียนหย่าทั้งสองฝ่าย แสดงความยินยอมที่จะจดทะเบียนหย่า) เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนหย่า ผู้ยื่นคำร้องทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ต้องยื่นเอกสารเหมือนกัน ดังนี้ คำร้องขอนิติกรณ์ | ดาวน์โหลด | คำร้องขอจดทะเบียนหย่า และบันทึกคำสอบสวน | ดาวน์โหลด | ทะเบียนสมรสตัวจริง และใบ คร.2 ของทั้งสองฝ่าย หนังสือเดินทาง […]

  การจดทะเบียนหย่า

  สถานเอกอัครราชทูตฯ รับจดทะเบียนหย่าเฉพาะ คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยเท่านั้น การขอจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการหย่า โดยความยินยอมสมัครใจของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น การขอจดทะเบียนหย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องไปติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากการจดทะเบียนหย่านั้น ผู้ร้องขอจดทะเบียนหย่าต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน และพยานสองคน คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนหย่า  (ผู้ร้องขอจดทะเบียนหย่าทั้งสองฝ่าย แสดงความยินยอมที่จะจดทะเบียนหย่า) เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนหย่า ผู้ยื่นคำร้องทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ต้องยื่นเอกสารเหมือนกัน ดังนี้ คำร้องขอนิติกรณ์ | ดาวน์โหลด | คำร้องขอจดทะเบียนหย่า และบันทึกคำสอบสวน | ดาวน์โหลด | ทะเบียนสมรสตัวจริง และใบ คร.2 ของทั้งสองฝ่าย หนังสือเดินทาง […]

  Continue Reading...

 • ชาวเดนมาร์กที่มีภูมิลำเนาในประเทศเดนมาร์กประสงค์จะรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรม (ไม่ว่าจะเป็นเด็กจากบ้านเด็กกำพร้า หรือ เด็กที่เป็นลูกติดของคู่สมรสตนเอง หรือ เด็กที่เป็นหลานของคู่สมรสตนเอง) ต้องยื่นคำขอต่อศูนย์ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ( Adoption Center) หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่รัฐบาลของประเทศเดนมาร์กแต่งตั้งให้ดำเนินการเพื่อให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเท่านั้น และขอให้ศูนย์ดังกล่าวเป็นผู้ติดต่อกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อขอให้ดำเนินการพิจารณาอนุมัติ หรือยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบด้วยตัวเอง ตามที่อยู่ดังนี้ ทั้งนี้ โปรดติดต่อปรึกษาเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ก่อนดำเนินการใดๆ โทรศัพท์ +45 39 62 50 10 กด 1 ระหว่างเวลา 13.00-15.45 […]

  การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

  ชาวเดนมาร์กที่มีภูมิลำเนาในประเทศเดนมาร์กประสงค์จะรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรม (ไม่ว่าจะเป็นเด็กจากบ้านเด็กกำพร้า หรือ เด็กที่เป็นลูกติดของคู่สมรสตนเอง หรือ เด็กที่เป็นหลานของคู่สมรสตนเอง) ต้องยื่นคำขอต่อศูนย์ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ( Adoption Center) หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่รัฐบาลของประเทศเดนมาร์กแต่งตั้งให้ดำเนินการเพื่อให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเท่านั้น และขอให้ศูนย์ดังกล่าวเป็นผู้ติดต่อกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อขอให้ดำเนินการพิจารณาอนุมัติ หรือยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบด้วยตัวเอง ตามที่อยู่ดังนี้ ทั้งนี้ โปรดติดต่อปรึกษาเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ก่อนดำเนินการใดๆ โทรศัพท์ +45 39 62 50 10 กด 1 ระหว่างเวลา 13.00-15.45 […]

  Continue Reading...

 • หากบุคคลสัญชาติไทยเสียชีวิตในประเทศเดนมาร์ก ญาติพี่น้องหรือเพื่อนควรมาแจ้งการเสียชีวิตของบุคคลนั้นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกมรณบัตรไทยให้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด และนำมรณบัตรดังกล่าวไปแจ้งการเสียชีวิตต่อหน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่น กรุณานำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เอกสารผู้เสียชีวิต – สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านแสดงที่อยู่ผู้เสียชีวิตตามทะเบียนบ้านในประเทศไทย – สำเนาบัตรประจำตัว (Sundhedskort) – หลักฐานการเสียชีวิตซึ่งออกโดยหน่วยงานเดนมาร์กฉบับภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กฉบับ  จริงพร้อมสำเนา( Personattest ) – สำเนาเอกสารการแจ้งการเสียชีวิตของหน่วยงานเดนมาร์กที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุรายละเอียดการเสียชีวิต (Dødsattest) – สำเนาเอกสารการฌาปณกิจจากหน่วยงานเดนมาร์ก (หากมี) (Anmodning om begravelse/ligbrænding หรือ Kremationsattest) […]

  การแจ้งการเสียชีวิต

  หากบุคคลสัญชาติไทยเสียชีวิตในประเทศเดนมาร์ก ญาติพี่น้องหรือเพื่อนควรมาแจ้งการเสียชีวิตของบุคคลนั้นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกมรณบัตรไทยให้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด และนำมรณบัตรดังกล่าวไปแจ้งการเสียชีวิตต่อหน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่น กรุณานำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เอกสารผู้เสียชีวิต – สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านแสดงที่อยู่ผู้เสียชีวิตตามทะเบียนบ้านในประเทศไทย – สำเนาบัตรประจำตัว (Sundhedskort) – หลักฐานการเสียชีวิตซึ่งออกโดยหน่วยงานเดนมาร์กฉบับภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กฉบับ  จริงพร้อมสำเนา( Personattest ) – สำเนาเอกสารการแจ้งการเสียชีวิตของหน่วยงานเดนมาร์กที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุรายละเอียดการเสียชีวิต (Dødsattest) – สำเนาเอกสารการฌาปณกิจจากหน่วยงานเดนมาร์ก (หากมี) (Anmodning om begravelse/ligbrænding หรือ Kremationsattest) […]

  Continue Reading...

Web Design BangladeshBangladesh Online Market