การขอวีซ่า Archive

 • ปัจจุบันการขอการตรวจลงตราหรือวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีความสนใจจะเดินทางมาประเทศเดนมาร์กหรือไอซ์แลนด์เพื่อการท่องเที่ยว หรือเยี่ยมเยียนญาติมิตรดำเนินการโดยผ่านศูนย์รับคำร้อง ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับท่องเที่ยว วีซ่าขอผ่านแดน และวีซ่าติดต่อธุรกิจในประเทศเดนมาร์กและประเทศไอซ์แลนด์ นั้น สามารถขอผ่านทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งดำเนินการโดย วีเอฟเอส (ประเทศไทย) ซึ่งทำหน้าที่รวมรวมคำร้องขอวีซ่าและเอกสารประกอบทั้งหมด ก่อนจะถูกส่งไปยังสถานทูตเดนมาร์กประจำกรุงเทพฯ เพื่อทำการประเมินเบื้องต้นก่อนอนุมัติ สถานทูตฯ ขอแนะนำให้ท่านที่มีความสนใจจะยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดศึกษาข้อมูลการดำเนินการต่างๆ จากเว็บไซต์ของวีเอฟเอสได้โดยตรงที่ http://vfsglobal-denmark.com โดยควรศึกษาอย่างละเอียด เพื่อช่วยให้ท่านจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากหากท่านไปดำเนินการยื่นขอวีซ่าโดยที่เอกสารในการยื่นขอวีซ่าของท่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จะทำให้ท่านต้องเสียเวลา ใช้เวลากับกระบวนการนานมากขึ้น เว็บไซต์ของวีเอฟเอสดังกล่าวชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการสมัครขอวีซ่าประเภทต่างๆ เช่น การขอวีซ่าท่องเที่ยว การขอวีซ่าทำงาน การขอวีซ่าเพื่อเยี่ยมญาติ เพื่อน หรือคู่สมรส การขอใบอนุญาตทำงาน […]

  การยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศเดนมาร์กและไอซ์แลนด์

  ปัจจุบันการขอการตรวจลงตราหรือวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีความสนใจจะเดินทางมาประเทศเดนมาร์กหรือไอซ์แลนด์เพื่อการท่องเที่ยว หรือเยี่ยมเยียนญาติมิตรดำเนินการโดยผ่านศูนย์รับคำร้อง ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับท่องเที่ยว วีซ่าขอผ่านแดน และวีซ่าติดต่อธุรกิจในประเทศเดนมาร์กและประเทศไอซ์แลนด์ นั้น สามารถขอผ่านทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งดำเนินการโดย วีเอฟเอส (ประเทศไทย) ซึ่งทำหน้าที่รวมรวมคำร้องขอวีซ่าและเอกสารประกอบทั้งหมด ก่อนจะถูกส่งไปยังสถานทูตเดนมาร์กประจำกรุงเทพฯ เพื่อทำการประเมินเบื้องต้นก่อนอนุมัติ สถานทูตฯ ขอแนะนำให้ท่านที่มีความสนใจจะยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดศึกษาข้อมูลการดำเนินการต่างๆ จากเว็บไซต์ของวีเอฟเอสได้โดยตรงที่ http://vfsglobal-denmark.com โดยควรศึกษาอย่างละเอียด เพื่อช่วยให้ท่านจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากหากท่านไปดำเนินการยื่นขอวีซ่าโดยที่เอกสารในการยื่นขอวีซ่าของท่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จะทำให้ท่านต้องเสียเวลา ใช้เวลากับกระบวนการนานมากขึ้น เว็บไซต์ของวีเอฟเอสดังกล่าวชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการสมัครขอวีซ่าประเภทต่างๆ เช่น การขอวีซ่าท่องเที่ยว การขอวีซ่าทำงาน การขอวีซ่าเพื่อเยี่ยมญาติ เพื่อน หรือคู่สมรส การขอใบอนุญาตทำงาน […]

  Continue Reading...

 • เปิดตัวที่ทำการศูนย์บริการขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่า สำหรับประเทศเดนมาร์ก นอรเวย์ และสวีเดน แห่งใหม่ในประเทศไทยของบริษัท VFS-Global เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 นาง Katja Christina Nordgaard เอกอัครราชทูตนอรเวย์ นาย Klas Molin เอกอัครราชทูตสวีเดน และนาย Mads Beyer อุปทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย ได้ร่วมในพิธีเปิดศูนย์บริการขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่า สำหรับประเทศเดนมาร์ก นอรเวย์ และสวีเดน ของบริษัท VFS-Global […]

  เปิดตัวที่ทำการศูนย์บริการขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่า สำหรับประเทศเดนมาร์ก นอรเวย์ และสวีเดน แห่งใหม่ในประเทศไทยของบริษัท VFS-Global

  เปิดตัวที่ทำการศูนย์บริการขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่า สำหรับประเทศเดนมาร์ก นอรเวย์ และสวีเดน แห่งใหม่ในประเทศไทยของบริษัท VFS-Global เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 นาง Katja Christina Nordgaard เอกอัครราชทูตนอรเวย์ นาย Klas Molin เอกอัครราชทูตสวีเดน และนาย Mads Beyer อุปทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย ได้ร่วมในพิธีเปิดศูนย์บริการขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่า สำหรับประเทศเดนมาร์ก นอรเวย์ และสวีเดน ของบริษัท VFS-Global […]

  Continue Reading...

Web Design BangladeshBangladesh Online Market