การทำหนังสือรับรองชื่อภาษาไทย

 • หนังสือรับรองนี้ออกให้เพื่อรับรองว่า ชื่อภาษาไทย เหมาะสมกับเด็กเพศชายหรือเพศหญิงที่เกิดใหม่ในประเทศเดนมาร์ก และเป็นไปตามพระราชบัญญติชื่อบุคคลและขนบธรรมเนียมของไทย หากชื่อตัวภาษาไทยที่ผู้ยื่นคำร้องให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติชื่อบุคคลและขนบธรรมเนียมของไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถออกหนังสือรับรองให้ได้ จนกว่าผู้ยื่นคำร้องจะหาชื่อตัวภาษาไทยที่เหมาะสมมาได้
 • ท่านสามารถมายื่นคำร้องด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ได้

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่น

 1. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำร้อง 1 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง)
 2. ตัวสะกดชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจสะกดชื่อทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้ได้ หากผู้ยื่นคำร้องต้องการ)
 3. ค่าธรรมเนียมฉบับละ 120 โครนเดนมาร์ก
  – ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น ( กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)

หมายเหตุ ท่านสามารถติดต่อขอรับแบบคำร้องขอจดทะเบียนสมรสได้ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสอดซองเปล่าปิดแสตมป์ 10 โครนเดนมาร์กและจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองพร้อมที่อยู่ให้ชัดเจน และส่งถึง Royal Thai Embassy, Consular Section, Norgemindevej 18, 2900 Hellerup, Copenhagen, Denmark ระบุมุมซองว่า “ ขอคำร้องนิติกรณ์”

กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์

 • ส่งคำร้อง เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวข้างต้นไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมค่าธรรมเนียม 120 โครนเดนมาร์ก ชำระเป็น Bank Check เท่านั้น โดยสั่งจ่าย “The Royal Thai Embassy, Copenhagen”
 • หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งกลับให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้เพียงพอสำหรับเอกสารที่ต้องการให้ส่งคืน ตามอัตราของสำนักงานไปรษณีย์เดนมาร์ก (ประมาณ 150 โครนเดนมาร์ก) หากชำระค่าไปรษณีย์ไม่ครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถส่งเอกสารกลับให้กับท่านได้

** ดูรายละเอียดอัตราค่าไปรษณีย์ได้ที่ Post Danmark **

หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใด

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม
 • กรณีส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์ รวมใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับคำร้อง

__________________________________________________

Print Friendly, PDF & Email

About Onputtha