การเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนราษฎร (ที่ประเทศไทย)

ผู้ที่ได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่า ตามแบบกฎหมายของเดนมาร์ก สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนฐานะทางครอบครัวหลังการสมรสและการหย่า เช่น ขอเปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรสและการหย่า และ/ หรือ การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจาก “ นางสาว” เป็น “ นาง” ได้ โดยมีวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. นำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่าเดนมาร์ก แบบหลายภาษา ไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก (Udenrigsministeriet) | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
 2. นำทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่าที่รับรองแล้วไปให้ นักแปลภาษาไทยที่มีใบอนุญาตจากศาลเดนมาร์ก แปลเป็นภาษาไทย และมอบสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านให้ล่ามด้วย 1 ชุด เพื่อให้ล่ามแปลชื่อ-นามสกุลของท่านให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ล่ามต้องเย็บคำแปลภาษาไทยและต้นฉบับทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าเดนมาร์กเข้าด้วยกัน เป็น 1 ชุด พร้อมประทับตราและลงลายมือชื่อรับรองการแปลด้วย
 3. นำทะเบียนสมรสและคำแปล หรือ ทะเบียนหย่าและคำแปล (เอกสารจากข้อ 2) มารับรองที่้สถานเอกอัครราชทูตฯ
 4. นำเอกสารในข้อ 3 ที่รับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปรับรองครั้งสุดท้ายที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210 โทร. 02-575-1056-59, แฟกซ์ 02-575-1054
 5. นำเอกสารในข้อ 4 ที่รับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย ไปยื่นที่ว่าการอำเภอที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้าน เพื่อขอให้บันทึกฐานะแห่งครอบครัว และขอเปลี่ยนนามสกุล และ/หรือ เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ (นางหรือนางสาว) ในทะเบียนบ้าน หลังจากนั้นจึงนำทะเบียนบ้านไปติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ บัตรประจำตัวประชาชนนี้ ต้องไปทำด้วยตัวเองที่ประเทศไทยเท่านั้น

เนื่องจากปัจจุบัน มีผู้ประสงค์จะเปลี่ยนนามสกุลจำนวนมาก เพื่อป้องกันความสับสนในกรณีไม่สามารถไปยื่นขอบันทึกฐานะแห่งครอบครัว ณ ที่ว่าการอำเภอด้วยตนเองได้ ขอให้ท่านติดต่อสอบถามข้อมูลจากอำเภอตามสำเนาทะเบียนบ้านของท่านก่อนว่าท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะ เช่น ญาติ พี่น้อง ไปดำเนินการแทนได้หรือไม่และต้องการใช้เอกสารใดบ้าง  หากอำเภอของท่านแจ้งว่าทำได้ ท่านต้องมายื่นคำร้องมอบอำนาจด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองลายมือชื่อของท่านในหนังสือมอบอำนาจ |ดูรายละเอียดการทำหนังสือมอบอำนาจ|

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการขอรับรองเอกสารพร้อมคำแปลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

 • กรอกแบบคำร้องนิติกรณ์ | ดาวน์โหลด |
 • ต้นฉบับเอกสารที่ผ่านการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กและคำแปล พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ค่าธรรมเนียม 120 โครนเดนมาร์ก
  ชำระเป็นด้วย เงินสด ( กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)

 

หมายเหตุ ท่านสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

การยื่นคำร้องทางไปรษณีย์

 • ส่งคำร้อง เอกสารและหลักฐานดังกล่าวข้างต้นไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมค่าธรรมเนียม 120 โครนเดนมาร์ก
 • หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งกลับให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติด แสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้เพียงพอสำหรับน้ำหนักหนังสือเดินทาง และเอกสารที่ต้องการให้ส่งคืน (หากมี) ตามอัตราของ สำนักงานไปรษณีย์เดนมาร์ก (ประมาณ 150 โครนเดนมาร์ก) หากชำระค่าไปรษณีย์ไม่ครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถส่งหนังสือเดินทางกลับให้กับท่านได้
  ** ดูรายละเอียดอัตราค่าไปรษณีย์ได้ที่  Post Danmark **

หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใด

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ใช้เวลา 2 วันทำการ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม
 • กรณีส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์ รวมใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับคำร้อง

___________________________________________________________________________

Print Friendly, PDF & Email

About Onputtha