การทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ

ชาวไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศเดนมาร์กที่ประสงค์จะให้บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะและพำนักอยู่ในประเทศไทย เดินทางมาประเทศเดนมาร์ก แต่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อไปดำเนินการขอมีหนังสือเดินทางให้บุตรในประเทศไทยได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น คู่สมรส หรือญาติพี่น้อง ไปดำเนินการแทนได้ โดยต้องมายื่นคำร้องขอมอบอำนาจและทำหนังสือให้ความยินยอมด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้

ผู้รับมอบอำนาจ
ผู้มอบอำนาจต้องทราบ ชื่อผู้รับมอบอำนาจและที่อยู่ ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนอย่างชัดเจน

หลักฐานและเอกสารสำหรับการมอบอำนาจและให้ความยินยอม

  • แบบคำร้องนิติกรณ์ | ดาวน์โหลด |
  • หนังสือมอบอำนาจ | ดาวน์โหลด |
  • หนังสือให้ความยินยอม | ดาวน์โหลด |
  • หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง)
  • บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านไทย พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
  • ใบแสดงถิ่นฐานในประเทศเดนมาร์ก พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านไทยของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาใบปกครองบุตร (ป.ค.14) หรือทะเบียนบันทึกการหย่า จำนวน 2 ชุด
  • ค่าธรรมเนียมฉบับละ 120 โครนเดนมาร์ก – ชำระเป็นเงินสด (กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)

ระยะเวลาดำเนินการ
ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งกลับให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้เพียงพอสำหรับเอกสารที่ต้องการให้ส่งคืน ตามอัตราของสำนักงานไปรษณีย์เดนมาร์ก (ประมาณ 150 โครนเดนมาร์ก) หากชำระค่าไปรษณีย์ไม่ครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถส่งเอกสารกลับให้กับท่านได้

** ดูรายละเอียดอัตราค่าไปรษณีย์ได้ที่ Post Danmark **
หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใด

_______________________________________________________________

Print Friendly, PDF & Email

About Onputtha