ประกาศการให้บริการด้านการกงสุล/ Announcement for Consular Service

ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป/

 1. การให้บริการด้านการกงสุล ขอให้จองคิวนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ walk in)
  • งานบัตรประชาชน ทะเบียนราษฎ์ นิติกรณ์ ฯลฯ จองคิวผ่าน https://thaiembassycopenhagen.setmore.com
  • งานหนังสือเดินทาง จองคิวผ่าน www.qpassport.in.th
  • งานตรวจตรงตรา (วีซ่า) www.thaievisa.go.th
 2. การติดต่อสอบถาม
  • ด้านการกงสุล โทร +45 3962 5010 กด 1 (จันทร์-ศุกร์ 13.00-15.45 น.) E-Mail: consular@thaiembassy.dk
  • เรื่องทั่วไป โทร +45 3962 5010 กด 2 (จันทร์-ศุกร์ 9.00-12.00 น. และ 13.00-15.45) E-Mail: info@thaiembassy.dk, Facebook: Royal Thai Embassy, Copenhagen

From 10 January 2022 onward:

 1. The following consular services will be provided by appointment on advance only (No walk in):
 2. For inquiries:
  • Consular Services: Tel. +45 3962 5010 press 1 (Mon. Fri. 13,00-15,45 hrs.)
  • E-Mail: info@thaiembassy.dk
  • Facebook: Royal Thai Embassy, Copenhagen

Print Friendly, PDF & Email

About Munchuta