การแจ้งการเสียชีวิต

หากบุคคลสัญชาติไทยเสียชีวิตในประเทศเดนมาร์ก ญาติพี่น้องหรือเพื่อนควรมาแจ้งการเสียชีวิตของบุคคลนั้นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกมรณบัตรไทยให้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด และนำมรณบัตรดังกล่าวไปแจ้งการเสียชีวิตต่อหน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่น
กรุณานำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

เอกสารผู้เสียชีวิต

– สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านแสดงที่อยู่ผู้เสียชีวิตตามทะเบียนบ้านในประเทศไทย

– สำเนาบัตรประจำตัว (Sundhedskort)

– หลักฐานการเสียชีวิตซึ่งออกโดยหน่วยงานเดนมาร์กฉบับภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กฉบับ  จริงพร้อมสำเนา( Personattest )

– สำเนาเอกสารการแจ้งการเสียชีวิตของหน่วยงานเดนมาร์กที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุรายละเอียดการเสียชีวิต (Dødsattest)

– สำเนาเอกสารการฌาปณกิจจากหน่วยงานเดนมาร์ก (หากมี) (Anmodning om begravelse/ligbrænding หรือ Kremationsattest)

เอกสารผู้แจ้ง

– สำเนาหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ บัตรประจำตัว (sundhedskort) และสำเนาทะเบียนบ้านไทย

– คำร้องขอจดทะเบียนการเสียชีวิต ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว  | าวน์โหลด |(สามารถรับได้จากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

– คำร้องนิติกรณ์ขอมรณบัตร | ดาวน์โหลด | (ชื่อและตัวสะกดของผู้เสียชีวิตในใบมรณบัตรซึ่งออกโดยทางการเดนมาร์กจะต้องตรงกับเอกสารไทย)

– ใบแจ้งการเสียชีวิต ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว | ดาวน์โหลด | (สามารถรับได้จากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

ในการออกมรณบัตรนั้น **ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม** แต่สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องรับรองหลักฐานการเสียชีวิตซึ่งออกโดยหน่วยงานเดนมาร์ก (Personattest) จึงมีค่าธรรมเนียมนิติกรณ์เป็นเงินสด 120 โครนเดนมาร์ก

*ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่สามารถเดินทางมาแจ้งตายได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถส่งเอกสารดังกล่าวมาข้างต้นได้ทางไปรษณีย์ พร้อมแนบเงินสดค่ารับรองเอกสาร 120 โครน และซองจดหมายพร้อมแสตมป์จ่าหน้าซองส่งกลับ ขอให้ผู้แจ้งเขียนชื่อผู้ส่งและรับเป็นชื่อเดียวกันเพื่อเป็นการสะดวกต่อการติดต่อไปรษณีย์ในกรณีที่เกิดการสูญหายของเอกสาร*

________________________________________________________________

Print Friendly, PDF & Email

About Onputtha