การจดทะเบียนหย่า

 • สถานเอกอัครราชทูตฯ รับจดทะเบียนหย่าเฉพาะ คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยเท่านั้น
 • การขอจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการหย่า โดยความยินยอมสมัครใจของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น
 • การขอจดทะเบียนหย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องไปติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากการจดทะเบียนหย่านั้น ผู้ร้องขอจดทะเบียนหย่าต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน และพยานสองคน

คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนหย่า  (ผู้ร้องขอจดทะเบียนหย่าทั้งสองฝ่าย แสดงความยินยอมที่จะจดทะเบียนหย่า)

 1. เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนหย่า
 2. ผู้ยื่นคำร้องทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ต้องยื่นเอกสารเหมือนกัน ดังนี้
 3. คำร้องขอนิติกรณ์ | ดาวน์โหลด |
 4. คำร้องขอจดทะเบียนหย่า และบันทึกคำสอบสวน | ดาวน์โหลด |
 5. ทะเบียนสมรสตัวจริง และใบ คร.2 ของทั้งสองฝ่าย
 6. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา คนละ 1 ชุด
 7. ทะเบียนบ้านไทย หรือ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา คนละ 1 ชุด
 8. ใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเดนมาร์ก พร้อมสำเนา คนละ 1 ชุด

หมายเหตุ ท่านสามารถติดต่อขอรับแบบคำร้องขอจดทะเบียนสมรสได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสอดซองเปล่าปิดแสตมป์ และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองพร้อมที่อยู่ให้ชัดเจน โดยส่งถึง Royal Thai Embassy, Consular Section, Norgemindevej 18, 2900 Hellerup, Copenhagen, Denmark ระบุมุมซองว่า “ ขอคำร้องจดทะเบียนหย่า ”

ขั้นตอนการจดทะเบียนหย่า

 • ติดต่อฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อนัดหมายวัน และเวลา ล่วงหน้า
 • ในวันนัดหมาย ผู้ร้องขอจดทะเบียนหย่าต้องไปปรากฎตัวต่อหน้านายทะเบียนทั้งสองคน
 • ผู้ร้องขอจดทะเบียนหย่า ควรนำพยานบุคคล 2 คน ไปด้วย

ค่าธรรมเนียม (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

ข้อมูลการใช้นามสกุลหลังสมรสตามกฎหมายไทย
ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 หลังการหย่าฝ่ายหญิงทุกคนต้องกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตน

หมายเหตุ เมื่อจดทะเบียนหย่าแล้ว ฝ่ายหญิงจะต้องรีบไปดำเนินการแก้ไขทะเบียนราษฏรและขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง ณ อำเภอท้องที่ตามทะบียนบ้านไทย พร้อมทั้งทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่โดยทันทีที่เดินทางกลับประเทศไทย

______________________________________________________________________

Print Friendly, PDF & Email

About Onputtha