การมอบอำนาจเพื่อรับรองใบขับขี่

สำหรับชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศเดนมาร์กและประเทศลิทัวเนีย และได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือคอมมูนในเดนมาร์กให้หน่วยราชการไทยรับรองใบขับขี่ไทยให้ นั้น เนื่องจากใบขับขี่เป็นเอกสารที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เอกสารดังกล่าวจึงต้องได้รับรองจากหน่วยงานดังกล่าวเท่านั้น หากท่านไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยไปดำเนินเรื่องดังกล่าวที่กรมการขนส่งได้ ท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น บิดา มารดา หรือญาติพี่น้อง ไปดำเนินการแทนได้ที่กรมการขนส่ง กรุงเทพฯ หรือสาขาย่อยในเขตหรืออำเภอที่ออกใบขับขี่ให้ท่าน โดยท่านสามารถขอเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษได้จากกรมการขนส่งทางบก กรุงเทพฯ  อย่างไรก็ดี สาขาอื่นๆ ของกรมการขนส่งอาจไม่สามารถออกเอกสารรับรองใบขับขี่เป็นภาษาอังกฤษได้ ท่านต้องมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวนำเอกสารไปแปลอีกชั้นหนึ่ง จากนั้นนำเอกสารดังกล่าวไปต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศของไทย และสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย จึงจะสามารถนำมาใช้ในเดนมาร์กได้

ท่านต้องมายื่นคำร้องขอมอบอำนาจด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้มอบอำนาจต้องทราบ ชื่อผู้รับมอบอำนาจและที่อยู่ และเลขบัตรประจำตัวประชาชนอย่างชัดเจน

หลักฐานและเอกสารสำหรับการขอหนังสือมอบอำนาจ

  1. หนังสือมอบอำนาจ | ดาวน์โหลด |
  2. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง)
  3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านไทย พร้อมสำเนา จำนวน 3 ชุด
  4. ใบขับขี่รถยนต์และสำเนา จำนวน 3 ชุด
  5. ใบแสดงถิ่นฐานในประเทศเดนมาร์ก พร้อมสำเนา จำนวน 3 ชุด
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านไทยของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 3 ชุด
  7. ค่าธรรมเนียมฉบับละ 120 โครนเดนมาร์ก
   – ชำระเป็นเงินสด (กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)

ระยะเวลาดำเนินการ

ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งกลับให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้เพียงพอสำหรับเอกสารที่ต้องการให้ส่งคืน ตามอัตราของสำนักงานไปรษณีย์เดนมาร์ก หากชำระค่าไปรษณีย์ไม่ครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถส่งหนังสือกลับให้กับท่านได้

** ดูรายละเอียดอัตราค่าไปรษณีย์ได้ที่ Postnord  **

หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใด

____________________________________________________________________________

Print Friendly, PDF & Email

About Onputtha