บัตรประจำตัวประชาชนไทย

thai id 

การทำบัตรประจำตัวประชาชน

 1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ 7 ปีขึ้นไป (แต่ไม่เกิน 70 ปี) ที่มีถิ่นพำนักในประเทศเดนมาร์กหรือลิทัวเนีย
 2. ต้องไม่ใช่การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก การทำบัตรครั้งแรกต้องทำที่ประเทศไทยเท่านั้น
 3. ผู้ยื่นคำร้องต้องมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้ว และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
 4. ต้องเป็นการทำบัตรใหม่ กรณีบัตรหมดอายุ สูญหาย หรือถูกทำลาย (เช่น ถูกไฟไหม้บางส่วน เลอะเลือน) หรือเปลี่ยนบัตร กรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ เปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน **หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถทำบัตรใหม่ได้ หากบัตรใบเดิมยังมีอายุเหลือเกินกว่า 60 วัน (ยกเว้นกรณีบัตรหาย หรือชำรุด)
 5. กรณีต้องการเปลี่ยนชื่อ/สกุลบนบัตร ผู้ร้องจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวในทะเบียนราษฎร์ (ที่เขตหรืออำเภอ) ที่ประเทศไทยก่อน (โดยจะไปดำเนินการด้วยตัวเอง หรือทำเรื่องมอบอำนาจให้ญาติหรือเพื่อนที่เมืองไทยดำเนินการให้ก็ได้) และเมื่อแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์เสร็จแล้ว จึงมาดำเนินการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 6. ผู้ยื่นคำร้องต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวเอง (เนื่องจากต้องถ่ายภาพและเก็บลายนิ้วมือ)
 7. ค่าธรรมเนียม
  • 4 โครนเดนมาร์ก (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)
 8. สถานเอกอัครราขทูตฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำร้อง หากผู้ยื่นคำร้องมีเอกสารสำคัญไม่ครบถ้วน โดยผู้ยื่นคำร้องจะต้องนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องใหม่ 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องให้ครบถ้วน ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม (ตัวจริง)
 • ใบแสดงถิ่นที่อยู่ (opholdstilladelse)
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงที่อยู่ใหม่ (กรณีขอเปลี่ยนที่อยู่บนบัตร)
 • ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาจเรียกดูเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น

การรับบัตร

 • ผู้ยื่นคำร้องสามารถรอรับบัตรใหม่ได้เลย (ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที)

 

*********************************************************************************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

Print Friendly, PDF & Email

About the Author