การทำหนังสือมอบอำนาจซื้อขาย/จำนองที่ดิน

ชาวไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศเดนมาร์กที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อดำเนินเรื่องซื้อขาย / จำนองที่ดินในประเทศไทยด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น บิดา มารดา หรือญาติพี่น้อง ไปดำเนินการ แทนได้ โดยต้องมายื่นคำร้องขอมอบอำนาจด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถ ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้มอบอำนาจต้องทราบ ชื่อผู้รับมอบอำนาจและที่อยู่ ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนอย่างชัดเจน

หลักฐานและเอกสารสำหรับการขอหนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับที่ดิน

  1. หนังสือมอบอำนาจ | ดาวน์โหลด |
  2. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง)
  3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านไทย พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
  4. ใบแสดงถิ่นฐานในประเทศเดนมาร์ก พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
  5. โฉนดที่ดิน หรือ นส. 3 พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านไทยของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 2 ชุด
  7. ค่าธรรมเนียมฉบับละ 120 โครนเดนมาร์ก
    – ชำระเป็นเงินสด (กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)

ระยะเวลาดำเนินการ (ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม)

หมายเหตุ หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งกลับให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้เพียงพอสำหรับเอกสารที่ต้องการให้ส่งคืน ตามอัตราของสำนักงานไปรษณีย์เดนมาร์ก หากชำระค่าไปรษณีย์ไม่ครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถส่งหนังสือเดินทางกลับให้กับท่านได้

** ดูรายละเอียดอัตราค่าไปรษณีย์ได้ที่ Postnord **

หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใด

_______________________________________________________________

Print Friendly, PDF & Email

About Onputtha