การทำหนังสือมอบอำนาจ

ชาวไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศเดนมาร์กที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยไปดำเนินเรื่องต่อทางราชการในประเทศไทย เช่น แจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส / หลังการหย่า สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น บิดา มารดา ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน ไปดำเนินการแทนได้ที่เขตหรืออำเภอตามทะเบียนบ้านของท่าน โดยต้องมายื่นคำร้องขอมอบอำนาจด้วยตัวเองไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้

ประเภทของหนังสือมอบอำนาจที่สามารถดำเนินการได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีดังนี้

 1. การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด
 2. การขอจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
 3. การขอเปลี่ยนชื่อตัว
 4. การขอตั้งชื่อรอง
 5. การขอตั้งชื่อสกุลใหม่ อาทิ ประสงค์เปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส
 6. การขอคัดสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล
 7. การขอคัดสำเนาใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนการหย่า
 8. การขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน
 9. มอบอำนาจให้ญาติทำหนังสือเดินทางให้บุตรที่ประเทศไทย
 10. มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน ห้องชุด
 11. มอบอำนาจจัดการเรื่องธนาคาร เรื่องอื่นๆ

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้มอบอำนาจต้องทราบ ชื่อผู้รับมอบอำนาจและที่อยู่ ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนอย่างชัดเจน

หลักฐานและเอกสารสำหรับการขอหนังสือมอบอำนาจ

  1. แบบคำร้องนิติกรณ์ | ดาวน์โหลด |
  2. หนังสือมอบอำนาจ | ดาวน์โหลด |
  3. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง)
  4. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านไทย พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
  5. ใบแสดงถิ่นฐานในประเทศเดนมาร์ก พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านไทยของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 2 ชุด
  7. ค่าธรรมเนียมฉบับละ 120 โครนเดนมาร์ก
   – ชำระเป็นเงินสด (กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)

ระยะเวลาดำเนินการ

ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งกลับให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้เพียงพอสำหรับเอกสารที่ต้องการให้ส่งคืน ตามอัตราของสำนักงานไปรษณีย์เดนมาร์ก หากชำระค่าไปรษณีย์ไม่ครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถส่งหนังสือกลับให้กับท่านได้

** ดูรายละเอียดอัตราค่าไปรษณีย์ได้ที่ Postnord **

หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใด

____________________________________________________________________________

Print Friendly, PDF & Email

About Onputtha