การขอหนังสือรับรองสถานภาพการสมรส

(หนังสือรับรองความเป็นโสด)

  • ชาวไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศเดนมาร์กที่ ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อไปยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความเป็นโสดด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอที่ตนมีภูมิลำเนา สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น ญาติพี่น้อง ไปดำเนินการแทนได้ โดยต้องมายื่นคำร้องขอมอบอำนาจด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถยื่นคำร้อง ทางไปรษณีย์ได้

ผู้รับมอบอำนาจ
ผู้มอบอำนาจต้องทราบ ชื่อผู้รับมอบอำนาจและที่อยู่ ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนอย่างชัดเจน

หลักฐานและเอกสารสำหรับการขอหนังสือรับรองความเป็นโสด

  1. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง)
  2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านไทย พร้อมสำเนา จำนวน 3 ชุด
  3. ใบแสดงถิ่นฐานในประเทศเดนมาร์ก พร้อมสำเนา จำนวน 3 ชุด
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านไทยของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 3 ชุด
  5. ค่าธรรมเนียมฉบับละ 120 โครนเดนมาร์ก ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น (กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)

ระยะเวลาดำเนินการ
ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งกลับให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้เพียงพอสำหรับเอกสารที่ต้องการให้ส่งคืน ตามอัตราของสำนักงานไปรษณีย์เดนมาร์ก (ประมาณ 150 โครนเดนมาร์ก) หากชำระค่าไปรษณีย์ไม่ครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถส่งเอกสารกลับให้กับท่านได้

** ดูรายละเอียดอัตราค่าไปรษณีย์ได้ที่ี่ Post Danmark **
หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใด

________________________________________________________

Print Friendly, PDF & Email

About Onputtha