การทำหนังสือรับรองเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ข้อมูลทั่วไป

 • กฎหมายการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
  – กฎหมายไทยกำหนดให้ชายสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ซึ่งหมายรวมถึงชายสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศเดนมาร์กด้วย เมื่อมีอายุตามที่กฎหมายกำหนด ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารทหารที่ประเทศไทย หากไม่ปฏิบัติตาม ถือมีความผิดกฎหมาย
  – ชายสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ สามารถขอเข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์ด้วยความสมัครใจได้
 • ระเบียบการตรวจเลือกบุคคลเข้ารับราชการทหาร
  – เมื่ออายุย่างเข้า 18 ชายสัญชาติไทยต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน โดยแสดงหลักฐานสูติบัตร หรือ บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านต่อสัสดีท้องที่ด้วยตนเอง ในกรณีที่ไม่สามารถไปยื่นเอกสารด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้วไปแจ้งแทนได้ ถ้าไม่ไปแสดงตนหรือไม่มีผู้ไปแจ้งแทน ถือว่า ผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกิน
  – เมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารตามภูมิลำเนาที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้าน
  – สำหรับชายสัญชาติไทยที่กำลังอยู่ในระหว่างการเรียนหรือการศึกษา สามารถขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้ โดยยื่นขอต่อสัสดีท้องที่ที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปยื่นแทนได้
  – เหตุผลอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากการศึกษาเล่าเรียนไม่สามารถขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้
 • การขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
  – การขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารต้องยื่นขอด้วยตนเองต่อสัสดีท้องที่ที่ตนมีชื่อทะเบียนบ้าน หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปยื่นขอผ่อนผันได้ โดยต้องยื่นเอกสารแสดงต่อสัสดีท้องที่

| ข้อมูลเพิ่มเติม |

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่น
ผู้ขอผ่อนผันต้องยื่นคำร้องขอที่สถถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตัวเองเท่านั้น โปรดนำเอกสารต้นฉบับต่อไปนี้ พร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่

 1. หนังสือรับรอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) จากทางสถานศึกษาที่ผู้ขอผ่อนผันกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ โดยต้องระบุรายละเอียดต่อไปนี้
  1.1 ชื่อและนามสกุลของนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่
  1.2 วิชาที่เรียน (Name of Program of Study) ณ สถานศึกษาใด (Name of Institute) ตั้งอยู่ที่ไหน
  1.3 วิชาที่ศึกษาอยู่ในระดับใด (Degree) ภาควิชาเอกอะไร (Major)
  1.4 เริ่มเข้าศึกษาเมื่อใด (Date of Admission)
  1.5 วันที่คาดว่าจะจบการเรียน/การศึกษา (Date of Graduation)
  หมายเหตุ หนังสือรับรองดังกล่าวต้องแปลเป็นภาษาไทย และรับรองคำแปลถูกต้อง พร้อมลงชื่อผู้แปล ผู้ขอผ่อนผันสามารถแปลด้วยตนเองได้
 2. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด. 9)
 3. สำเนาหมายเรียกเข้าตรวจรับราชการทหาร (สด. 35) (ถ้ามี)
 4. หนังสือเดินทางไทยมีอายุใช้งาน
 5. สำเนาทะเบียนบ้านไทย หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 6. กรอกคำร้องนิติกรณ์ | ดาวน์โหลด|
 7. ค่าธรรมเนียม 120 โครนเดนมาร์ก – ชำระเป็นเงินสด ( กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)

ท่านสามารถติดต่อขอรับแบบคำร้องขอทำหนังสือขอผ่อนผันฯ ได้ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสอดซองปิดแสตมป์ 10 โครนเดนมาร์ก และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองพร้อมที่อยู่ให้ชัดเจน โดยส่งถึง Royal Thai Embassy, Consular Section, Norgemindevej 18, 2900 Hellerup, Copenhagen, Denmark ระบุมุมซองว่า “ ขอคำร้องขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร”

หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งเอกสารกลับให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติด แสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน 150 โครนเดนมาร์ก หากชำระค่าไปรษณีย์ไม่ครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถส่งเอกสารกลับให้กับท่านได้

** ดูรายละเอียดอัตราค่าไปรษณีย์ได้ที่ Post Danmark **

หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใด

_____________________________________________________________________

Print Friendly, PDF & Email

About Onputtha