ข้อควรปฏิบัติกรณีมีความจำเป็นในการใช้หนังสือเดินทางเพื่อการเดินทางอย่างฉุกเฉิน

ข้อควรปฏิบัติกรณีมีความจำเป็นในการใช้หนังสือเดินทางเพื่อการเดินทางอย่างฉุกเฉิน

สำหรับท่านที่มีถิ่นพำนักในเดนมาร์ก หากท่านประสบเหตุการณ์ในกรณีที่ท่านมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทย แต่หนังสือเดินทางสูญหาย หนังสือเดินทางหมดอายุ หรือมีอายุไม่ถึง 6 เดือนนั้น สถานทูตฯ ขอแนะนำวิธีปฏิบัติเบื้องต้น ดังนี้

กรณีที่ 1: มีความจำเป็นในการเดินทางกลับประเทศไทย แต่มีเวลาก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 วัน

หากท่านได้ซื้อตั๋วเดินทางกลับประเทศไทยแล้วพบในภายหลังว่า หนังสือเดินทางของท่านได้หมดอายุ หรือมีอายุไม่ถึง 6 เดือน และท่านมีเวลาก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ ท่านสามารถมาทำหนังสือเดินทางชั่วคราวกับสถานทูตฯ ได้ด้วยตนเองและขอรับเล่มด้วยตนเองได้ภายใน 3 วันทำการ โดยติดต่อที่สถานทูตฯ ในเวลาทำการ ระหว่าง 09.00 น. – 11.45 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า เอกสารที่ท่านต้องนำมา ได้แก่

–          หนังสือเดินทาง

–          บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

–          บัตร Sygesikringsbevis (CPR)

–          สำเนาตั๋วเครื่องบิน

–          รูปถ่ายสี 3 ใบ ขนาด 2 x 2 นิ้ว

–          ค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด 80 โครนเดนมาร์ก

–          ใบแจ้งความฉบับภาษาอังกฤษ(ในกรณีหนังสือเดินทางหาย)

อนึ่ง กรณีที่ท่านประสงค์ขอรับหนังสือเดินทางชั่วคราวทางไปรษณีย์ จะใช้เวลาเพิ่มอีกประมาณ 2-3 วัน โดยต้องชำระค่าไปรษณียากรเป็นจำนวน 110  โครนเดนมาร์ก

กรณีที่ 2: มีความจำเป็นในการเดินทางกลับประเทศไทยภายใน 24 ชั่วโมง

ในกรณีที่ท่านมีเหตุด่วนที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยทันที  (เช่น มีเหตุจำเป็นทางบ้าน) และได้ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้ว แต่หนังสือเดินทางหมดอายุหรือมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ถ้าท่านเดินทางโดยสายการบินไทย ท่านสามารถติดต่อสำนักงานการบินไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติแคสทรุป ได้ที่ 32 52 12 25 เพื่อแจ้งความจำเป็นในการเดินทางกลับประเทศไทยและขอคำแนะนำจากการบินไทยว่า จะสามารถให้ท่านเดินทางได้หรือไม่ ในกรณีที่การบินไทยอาจจะพิจารณาให้ท่านเดินทางได้ ท่านจะต้องแสดงหนังสือเดินทางไทย และบัตรประจำตัวประชาชนไทย เพื่อให้การบินไทยใช้ประกอบการพิจารณา

กรณีที่ 3: ถ้าท่านเดินทางโดยสายการบินอื่น

หากท่านได้ซื้อตั๋วเดินทางเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินอื่นนอกเหนือจากสายการบินไทย ที่ไม่ใช่บินตรง (Direct Flight) สู่ประเทศไทย แต่ต้องมีแวะผ่านท่าอากาศยานประเทศอื่น (Transit) หรือเดินทางไปประเทศอื่นก่อน แล้วพบว่าหนังสือเดินทางของท่านหมดอายุ หรือมีอายุไม่ถึง 6 เดือนนั้น กรุณาติดต่อกับสายการบินนั้นๆ โดยตรง หรือบริษัทขายตั๋วเดินทาง (Travel Agency) หรือสถานทูตฯ/สถานกงสุลของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปว่า หากท่านมีเวลามาทำหนังสือเดินทางชั่วคราวกับสถานทูตไทย ประเทศนั้นๆ อนุญาตให้ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางชั่วคราวของไทยเดินทางเข้า/ผ่านได้หรือไม่ ทั้งนี้ หากประเทศดังกล่าวยอมรับหนังสือเดินทางชั่วคราวของไทยได้ ท่านควรมีเวลามายื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราวกับสถานทูตฯ อย่างน้อย 1 วันทำการ

pp thai

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

Print Friendly, PDF & Email

About Munchuta