การขอหนังสือเดินทางให้เด็กสัญชาติไทยที่เกิดในเดนมาร์กและประเทศลิทัวเนีย

เด็กที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางไทย

 • เด็กที่เกิดในเดนมาร์กและลิทัวเนีย โดยมีบิดามารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีสูติบัตรไทยแล้ว
 • เนื่องจากการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีการเก็บข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือและภาพถ่ายของผู้ร้องฯ ดังนั้น เด็กจะต้องมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางด้วยตนเอง พร้อมบิดาและมารดา
 • หากเด็กยังไม่มีสูติบัตรไทย ต้องดำเนินการแจ้งเกิดก่อน | ดูรายละเอียดการแจ้งเกิด |

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่น

 • แบบฟอร์มข้อมูลผู้ร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด | ดาวน์โหลด |
 • สูติบัตรไทย
 • ทะเบียนสมรสบิดามารดา
 • หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา/มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง
 • บิดาและมารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองลงนามให้ความยินยอมในแบบคำร้อง
 • ค่าธรรมเนียม 250 โครนเดนมาร์ก (กรุณาเตรียมเงินสดมาให้พอดี)
 • ผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ไม่สามารถทำหนังสือเดินทางอายุ 10 ปีได้

หมายเหตู

 • บิดามารดาจะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ จะต้องไปลงนามใน “ หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม” (สำหรับการทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองรายมือชื่อของบิดาและมารดา
 • ในกรณีที่บิดาและมารดาอยู่ที่ประเทศไทย ทั้งบิดาและมารดาต้องทำ “หนังสือให้ความยินยอม” ให้บุตรทำหนังสือเดินทาง ผ่านกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ [กรุงเทพฯ] หรือผ่านที่ว่าการอำเภอ [ต่างจังหวัด]
 • กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่าแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียวและจะต้องแสดงหลักฐานทะเบียนหย่า หรือคำสั่งศาลซึ่งระบุว่าเด็กอยู่ในความปกครองของบิดา/มารดาหรือผู้มีอำนาจปกครอง
 • กรณีบิดาหรือมารดาของผู้เยาว์เสียชีวิต จะต้องแสดงหลักฐานใบมรณบัตร

เอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็นแต่ละกรณี 

 1. ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล
  – กรณีใช้ชื่อ/ชื่อสกุลใหม่ที่ไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิมหรือรายการแก้ไขหนังสือเดินทางที่ปรากฏในหนังสือเดินทางฉบับเดิม
 2. ใบสำคัญการสมรส
  – สตรีที่สมรสแล้วขอเปลี่ยนชื่อสกุล
  – มารดาที่มีชื่อสกุลไม่ตรงกับสูติบัตรของบุตร
 3. ใบสำคัญการหย่า
  – สตรีที่ใช้ชื่อสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิมเนื่องจากหย่า
 4. บันทึกการหย่า
  – ใช้ประกอบการแสดงอำนาจในการปกครองบุตร
 5. หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร
  – กรณีผู้เยาว์ใช้ชื่อสกุลของบิดา โดยที่บิดา/มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส (ใบปกครองบุตรเพียงฝ่ายเดียว ปค.14)
 6. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา/มารดา
  – ผู้เยาว์ที่บิดา/มารดาเป็นคนต่างด้าว

หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งกลับให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อม ติดแสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้เพียงพอสำหรับน้ำหนักหนังสือเดินทาง และเอกสารที่ต้องการให้ส่งคืน (หากมี) ตามอัตราของสำนักงานไปรษณีย์เดนมาร์ก (ประมาณ 150 โครนเดนมาร์ก) หรือซื้อไปรษณีย์ทางออนไลน์โดยการกดลิงค์นี้ https://portal.postnord.com/onlineporto/?_ga=2.133860173.212360358.1654075174-1010617918.1621862447

** ดูรายละเอียดอัตราค่าไปรษณีย์ได้ที่ Post Nord **

หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใด

********************************************

Print Friendly, PDF & Email

About nui