Thailand Highlights
ข่าวเดนมาร์ก
 • (Photo from http://www3.weforum.org) World Economic Forum (WEF) ได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 144 ประเทศ ประจำปี 2557 – 2558 ซึ่งเดนมาร์กได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก ขยับสูงขึ้นจากเดิมที่อันดับ 15 ของโลกในปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่ทำให้เดนมาร์กขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่สูงขึ้นนั้นส่วนหนึ่งมาจากคุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิต ที่มีประสิทธิภาพ การฟื้นตัวของสถาบันและตลาดการเงินในประเทศ ตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง เงื่อนไขทางเศรษฐกิจมหาภาคที่ดี นอกจากนี้ เดนมาร์กยังมีโครงสร้างสถาบันที่มีความโปร่งใสและมีระบบการประเมินผลการศึกษาและการอบรมที่เป็นเลิศ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ […]

  เดนมาร์กจัดอยู่ในอันดับที่ 13 ของประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันมากที่สุดในโลกประจำปี 2557- 2558

  (Photo from http://www3.weforum.org) World Economic Forum (WEF) ได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 144 ประเทศ ประจำปี 2557 – 2558 ซึ่งเดนมาร์กได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก ขยับสูงขึ้นจากเดิมที่อันดับ 15 ของโลกในปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่ทำให้เดนมาร์กขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่สูงขึ้นนั้นส่วนหนึ่งมาจากคุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิต ที่มีประสิทธิภาพ การฟื้นตัวของสถาบันและตลาดการเงินในประเทศ ตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง เงื่อนไขทางเศรษฐกิจมหาภาคที่ดี นอกจากนี้ เดนมาร์กยังมีโครงสร้างสถาบันที่มีความโปร่งใสและมีระบบการประเมินผลการศึกษาและการอบรมที่เป็นเลิศ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ […]

 • บริษัท Global Blue ซึ่งเป็นบริษัทคืนภาษีให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของเดนมาร์กได้เปิดเผยยอดค่าใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) ผลปรากฏว่า ชาวเอเชียมียอดการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยมากเป็นอันดับต้นๆ โดยในจำนวนดังกล่าว ชาวไทยมียอดการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยมากที่สุด เฉลี่ยรายละ 6, 627 โครนเดนมาร์กต่อคน รองลงมาเป็นชาวจีน ชาวสวิสเซอร์แลนด์  ชาวสิงคโปร์ และชาวรัสเซีย ตามลำดับ ข้อมูลจาก http://www.business.dk/detailhandel/kinesernes-luksusforbrug-har-toppet

  นักท่องเที่ยวชาวเอเชียมียอดการจับจ่ายใช้สอยในเดนมาร์กมากที่สุดประจำปี 2014

  บริษัท Global Blue ซึ่งเป็นบริษัทคืนภาษีให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของเดนมาร์กได้เปิดเผยยอดค่าใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) ผลปรากฏว่า ชาวเอเชียมียอดการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยมากเป็นอันดับต้นๆ โดยในจำนวนดังกล่าว ชาวไทยมียอดการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยมากที่สุด เฉลี่ยรายละ 6, 627 โครนเดนมาร์กต่อคน รองลงมาเป็นชาวจีน ชาวสวิสเซอร์แลนด์  ชาวสิงคโปร์ และชาวรัสเซีย ตามลำดับ ข้อมูลจาก http://www.business.dk/detailhandel/kinesernes-luksusforbrug-har-toppet

 • (Photo from http://www.shale-world.com) เดนมาร์กอนุญาตให้บริษัท Total ซึ่งเป็นบริษัทด้านพลังงานของฝรั่งเศสเข้าทำการขุดเจาะบ่อทดสอบเพื่อหาตัวอย่างก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินดินดาน (shale gas) โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ขุดเจาะเฉพาะบ่อก๊าซธรรมชาติแบบดั้งเดิม (conventional wells) ทั้งนี้ บริษัท Total และกองทุน North Sea มีแผนที่จะทำการสำรวจบ่อก๊าซธรรมชาติในช่วงปลายฤดูร้อนของปีนี้ รัฐบาลเดนมาร์กได้ออกใบอนุญาตการสำรวจให้กับบริษัท Total และกองทุน North Sea ไปแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2010) เพื่อสำรวจหาน้ำมันและก๊าซในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเดนมาร์กที่มีชั้นหินดินดานอยู่ลึกลงไป 4,000 […]

  เดนมาร์กเข้าร่วมการสำรวจก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินดินดาน (shale gas) ในยุโรป

  (Photo from http://www.shale-world.com) เดนมาร์กอนุญาตให้บริษัท Total ซึ่งเป็นบริษัทด้านพลังงานของฝรั่งเศสเข้าทำการขุดเจาะบ่อทดสอบเพื่อหาตัวอย่างก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินดินดาน (shale gas) โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ขุดเจาะเฉพาะบ่อก๊าซธรรมชาติแบบดั้งเดิม (conventional wells) ทั้งนี้ บริษัท Total และกองทุน North Sea มีแผนที่จะทำการสำรวจบ่อก๊าซธรรมชาติในช่วงปลายฤดูร้อนของปีนี้ รัฐบาลเดนมาร์กได้ออกใบอนุญาตการสำรวจให้กับบริษัท Total และกองทุน North Sea ไปแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2010) เพื่อสำรวจหาน้ำมันและก๊าซในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเดนมาร์กที่มีชั้นหินดินดานอยู่ลึกลงไป 4,000 […]

ข่าวเด่นไอซ์แลนด์/ลิทัวเนีย
 • ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 ลิทัวเนียมีโครงการลงทุนจากต่างประเทศถึง 13 โครงการ และคาดว่าจะสร้างงานได้ถึง 1,423 อัตรา ซึ่งมากว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณเท่าตัว ทั้งนี้ โครงการการลงทุนในปี 2557โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศนอร์เวย์ และสหรัฐอมริกา นาย Arvydas Arnašius ผู้อำนวยการของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนลิทัวเนีย (Invest Lithuania) กล่าวว่า การลงทุนในลิทัวเนียที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในภาคการผลิต เนื่องจากความสามารถของแรงงานชาวลิทัวเนียไม่ใช่เพราะค่าแรงการผลิตที่ต่ำ รวมถึงระบบการขนส่ง และสาธารณูปโภคที่สะดวก นอกจากนี้ ลิทัวเนียยังเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนต่างชาติในภาคการบริการ ปัจจัยหลักมาจากระบบการสื่อสารที่มีความก้าวหน้าและผู้เชี่ยวชาญซึ่งสามารถพูดได้หลายภาษา ขณะเดียวกัน ลิทัวเนียก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักออกแบบเกมส์รุ่นใหม่ซึ่งจะช่วยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเกมส์ซึ่งกำลังขยายตัวในทั่วโลกขณะนี้   […]

  ลิทัวเนียดึงดูดโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 13 โครงการในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 และคาดว่าจะสร้างงานได้ถึง 1,423 อัตรา

  ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 ลิทัวเนียมีโครงการลงทุนจากต่างประเทศถึง 13 โครงการ และคาดว่าจะสร้างงานได้ถึง 1,423 อัตรา ซึ่งมากว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณเท่าตัว ทั้งนี้ โครงการการลงทุนในปี 2557โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศนอร์เวย์ และสหรัฐอมริกา นาย Arvydas Arnašius ผู้อำนวยการของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนลิทัวเนีย (Invest Lithuania) กล่าวว่า การลงทุนในลิทัวเนียที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในภาคการผลิต เนื่องจากความสามารถของแรงงานชาวลิทัวเนียไม่ใช่เพราะค่าแรงการผลิตที่ต่ำ รวมถึงระบบการขนส่ง และสาธารณูปโภคที่สะดวก นอกจากนี้ ลิทัวเนียยังเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนต่างชาติในภาคการบริการ ปัจจัยหลักมาจากระบบการสื่อสารที่มีความก้าวหน้าและผู้เชี่ยวชาญซึ่งสามารถพูดได้หลายภาษา ขณะเดียวกัน ลิทัวเนียก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักออกแบบเกมส์รุ่นใหม่ซึ่งจะช่วยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเกมส์ซึ่งกำลังขยายตัวในทั่วโลกขณะนี้   […]

 • ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดเป็นลำดับสองในยุโรปรองจากเดนมาร์ก จากการสำรวจของ  European Social Survey (ESS) 2012-2013ซึ่งครอบคลุม 29 ประเทศ พบว่าความสุขของชาวไอซ์แลนด์เกือบเทียบเท่าช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ Dóra Guðrún Guðmundsdóttir เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วิกฤติเศรษฐกิจในไอซ์แลนด์ส่งผลให้ชาวไอซ์แลนด์มีความสุขลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม ความสุขของเด็กและวัยรุ่นกลับเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากผู้ปกครองมีเวลาให้พวกเขามากขึ้น ทั้งนี้ ไอซ์แลนด์ได้รับการจัดอันดับอยู่ในหมู่ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกในหลายปีที่ผ่านมา   Source: http://icelandreview.com/news/2014/07/10/iceland-second-happiest-nation-europe Photo: Stefán Karlsson

  ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดลำดับที่สองในยุโรป

  ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดเป็นลำดับสองในยุโรปรองจากเดนมาร์ก จากการสำรวจของ  European Social Survey (ESS) 2012-2013ซึ่งครอบคลุม 29 ประเทศ พบว่าความสุขของชาวไอซ์แลนด์เกือบเทียบเท่าช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ Dóra Guðrún Guðmundsdóttir เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วิกฤติเศรษฐกิจในไอซ์แลนด์ส่งผลให้ชาวไอซ์แลนด์มีความสุขลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม ความสุขของเด็กและวัยรุ่นกลับเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากผู้ปกครองมีเวลาให้พวกเขามากขึ้น ทั้งนี้ ไอซ์แลนด์ได้รับการจัดอันดับอยู่ในหมู่ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกในหลายปีที่ผ่านมา   Source: http://icelandreview.com/news/2014/07/10/iceland-second-happiest-nation-europe Photo: Stefán Karlsson

 • นายกรัฐมนตรีกลุ่มประเทศบอลติก (ลิทัวเนีย เอสโตเนีย และลัตเวีย) ได้ทำความตกลงจัดตั้งบริษัทร่วมทุน Rail Baltica เพื่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างเอสโตเนีย-ลัตเวีย-ลิทัวเนีย กับประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ที่เมือง Tallinn  ประเทศเอสโตเนีย ดยการประชุมในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะทำงานได้ตกลงที่จะให้สร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมผ่านกรุงวิลนีอุสของลิทัวเนียด้วย ที่มา : The Baltic Course http://www.baltic-course.com/eng/transport/?doc=93180  

  นายกรัฐมนตรีกลุ่มประเทศบอลติกทำความตกลงร่วมกันสร้างทางรถไฟ

  นายกรัฐมนตรีกลุ่มประเทศบอลติก (ลิทัวเนีย เอสโตเนีย และลัตเวีย) ได้ทำความตกลงจัดตั้งบริษัทร่วมทุน Rail Baltica เพื่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างเอสโตเนีย-ลัตเวีย-ลิทัวเนีย กับประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ที่เมือง Tallinn  ประเทศเอสโตเนีย ดยการประชุมในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะทำงานได้ตกลงที่จะให้สร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมผ่านกรุงวิลนีอุสของลิทัวเนียด้วย ที่มา : The Baltic Course http://www.baltic-course.com/eng/transport/?doc=93180