บัตรประจำตัวประชาชน Archive

  • การบริการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทย   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้ทดสอบระบบและเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทย (smartcard) มาระยะหนึ่ง และขณะนี้ได้เปิดให้บริการดังกล่าวแล้ว โดยผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้ที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนไทยมาก่อนแล้วเท่านั้น และต้องมีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในเดนมาร์ก ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.      หลักเกณฑ์ในการให้บริการ 1.1     บัตรเก่าหมดอายุ 1.2    บัตรสูญหาย ชำรุด (รวมถึงการแก้ไขคำผิด และการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล) 2.      หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบ 2.1     บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอยู่ (ใช้ในกรณีต่ออายุบัตร ยกเว้นกรณีบัตรหาย) 2.2    หนังสือเดินทางไทย (ใช้ในทุกกรณี) 2.3    บัตรแสดงถิ่นพำนักถาวรในเดนมาร์ก (Sygesikringskort) หรือที่เรียกกันว่า “บัตรเหลือง […]

    บัตรประจำตัวประชาชนไทย

    การบริการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทย   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้ทดสอบระบบและเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทย (smartcard) มาระยะหนึ่ง และขณะนี้ได้เปิดให้บริการดังกล่าวแล้ว โดยผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้ที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนไทยมาก่อนแล้วเท่านั้น และต้องมีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในเดนมาร์ก ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.      หลักเกณฑ์ในการให้บริการ 1.1     บัตรเก่าหมดอายุ 1.2    บัตรสูญหาย ชำรุด (รวมถึงการแก้ไขคำผิด และการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล) 2.      หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบ 2.1     บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอยู่ (ใช้ในกรณีต่ออายุบัตร ยกเว้นกรณีบัตรหาย) 2.2    หนังสือเดินทางไทย (ใช้ในทุกกรณี) 2.3    บัตรแสดงถิ่นพำนักถาวรในเดนมาร์ก (Sygesikringskort) หรือที่เรียกกันว่า “บัตรเหลือง […]

    Continue Reading...

Web Design BangladeshBangladesh Online Market