Warning: Undefined variable $url in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 365

ข้อมูลกรณีปราสาทพระวิหาร

  กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร 2505 โดย เน้นความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของคดีฯ และการดำเนินการของไทย ฯลฯ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ทางเว็ปไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ www.mfa.go.th/praviharn หรือขอติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ อีเมล thaimfa0903@gmail.com   แหล่งที่มา กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  

Web Design BangladeshBangladesh Online Market