การแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฏร์ Archive

 • การบริการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทย   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้ทดสอบระบบและเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทย (smartcard) มาระยะหนึ่ง และขณะนี้ได้เปิดให้บริการดังกล่าวแล้ว โดยผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้ที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนไทยมาก่อนแล้วเท่านั้น และต้องมีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในเดนมาร์ก ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.      หลักเกณฑ์ในการให้บริการ 1.1     บัตรเก่าหมดอายุ 1.2    บัตรสูญหาย ชำรุด (รวมถึงการแก้ไขคำผิด และการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล) 2.      หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบ 2.1     บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอยู่ (ใช้ในกรณีต่ออายุบัตร ยกเว้นกรณีบัตรหาย) 2.2    หนังสือเดินทางไทย (ใช้ในทุกกรณี) 2.3    บัตรแสดงถิ่นพำนักถาวรในเดนมาร์ก (Sygesikringskort) หรือที่เรียกกันว่า “บัตรเหลือง […]

  บัตรประจำตัวประชาชนไทย

  การบริการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทย   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้ทดสอบระบบและเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทย (smartcard) มาระยะหนึ่ง และขณะนี้ได้เปิดให้บริการดังกล่าวแล้ว โดยผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้ที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนไทยมาก่อนแล้วเท่านั้น และต้องมีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในเดนมาร์ก ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.      หลักเกณฑ์ในการให้บริการ 1.1     บัตรเก่าหมดอายุ 1.2    บัตรสูญหาย ชำรุด (รวมถึงการแก้ไขคำผิด และการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล) 2.      หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบ 2.1     บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอยู่ (ใช้ในกรณีต่ออายุบัตร ยกเว้นกรณีบัตรหาย) 2.2    หนังสือเดินทางไทย (ใช้ในทุกกรณี) 2.3    บัตรแสดงถิ่นพำนักถาวรในเดนมาร์ก (Sygesikringskort) หรือที่เรียกกันว่า “บัตรเหลือง […]

  Continue Reading...

 • ขั้นตอนในการเปลี่ยนนามสกุลในบัตรประชาชน มีดังนี้ 1.ทะเบียนสมรสของเดนมาร์กฉบับภาษาอังกฤษ จะต้องผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก Udenrigsministeriet, Legaliseringskontoret, Asiatisk Plads 2, 1448 Kbh. K. Tel.: 33 92 01 18 2. ทะเบียนสมรส ดังกล่าวจะต้องผ่านการประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน Royal Thai Embassy, Norgesmindevej 18, 2900 Hellerup. Tel.: 39 62 […]

  การเปลี่ยนนามสกุลในบัตรประชาชนหลังการแต่งงาน (การเปลี่ยนสถานะทางทะเบียนราษฎร์)

  ขั้นตอนในการเปลี่ยนนามสกุลในบัตรประชาชน มีดังนี้ 1.ทะเบียนสมรสของเดนมาร์กฉบับภาษาอังกฤษ จะต้องผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก Udenrigsministeriet, Legaliseringskontoret, Asiatisk Plads 2, 1448 Kbh. K. Tel.: 33 92 01 18 2. ทะเบียนสมรส ดังกล่าวจะต้องผ่านการประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน Royal Thai Embassy, Norgesmindevej 18, 2900 Hellerup. Tel.: 39 62 […]

  Continue Reading...

 • ผู้ที่ได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่า ตามแบบกฎหมายของเดนมาร์ก สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนฐานะทางครอบครัวหลังการสมรสและการหย่า เช่น ขอเปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรสและการหย่า และ/ หรือ การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจาก “ นางสาว” เป็น “ นาง” ได้ โดยมีวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้ นำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่าเดนมาร์ก แบบหลายภาษา ไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก (Udenrigsministeriet) | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม | นำทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่าที่รับรองแล้วไปให้ นักแปลภาษาไทยที่มีใบอนุญาตจากศาลเดนมาร์ก แปลเป็นภาษาไทย และมอบสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านให้ล่ามด้วย 1 […]

  การเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนราษฎร (ที่ประเทศไทย)

  ผู้ที่ได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่า ตามแบบกฎหมายของเดนมาร์ก สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนฐานะทางครอบครัวหลังการสมรสและการหย่า เช่น ขอเปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรสและการหย่า และ/ หรือ การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจาก “ นางสาว” เป็น “ นาง” ได้ โดยมีวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้ นำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่าเดนมาร์ก แบบหลายภาษา ไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก (Udenrigsministeriet) | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม | นำทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่าที่รับรองแล้วไปให้ นักแปลภาษาไทยที่มีใบอนุญาตจากศาลเดนมาร์ก แปลเป็นภาษาไทย และมอบสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านให้ล่ามด้วย 1 […]

  Continue Reading...

Web Design BangladeshBangladesh Online Market